กลุ่ม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม

ปรับทัศนคติให้ทุกคนเข้าใจแก่นแท้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแนวทางในการทำงาน การสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม

ทีมงานคือหัวใจความสำเร็จในปัจจุบัน ถ้าสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาท มีการทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะให้ทีมงานประสบความสำเร็จ สะท้อนภาพการทำงานทีประสบความสำเร็จ ด้วยเทคนิคในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพและการขจัดความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในการทำงาน ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication

สามารถใช่ศาสตร์แห่งการสื่อสาร ทำให้งานเดินไปข้างหน้า สร้างมิตรภาพในการทำงาน ทำให้ทุกคนมีความรักใคร่สามัคคี ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร ขจัดปัญหาที่ทำให้งานล่าช้า ไม่เคลื่อนไปข้างหน้าหรือความไม่พอใจในแต่ละบุคคล

หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building

ฝึกการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ วางแผน ออกแบบ และทำให้มีทิศทางการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้มีการทำงานร่วมกันจยเกิดประสิทธิผลในการทำงาน การทำงานร่วมกัน จะสะท้อนภาพการทำงานเป็นทีม ทำให้ทุกคนรักกัน

UA-75256908-1