การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

(Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop

 

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

 

“การคิด” เป็นเครื่องมือที่สำคัญของมนุษย์ ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น การคิดของพนักงานเป็นสิ่งถูกใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญ ก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง พลังของการคิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นพื้นฐานในการทำงานทุกอย่าง ผู้ที่มีเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้งานต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เพราะการคิดนั้นทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน  การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในองค์ประกอบต่าง ๆ  ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้ก็จะทำให้ให้มีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จในการบริหารงานนั้นล้วนแต่เป็นผลทางความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้นในทุกยุคทุกสมัย การพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดการวิเคราะห์ของความคิดในการประมวลผลที่เป็นตรรกะ ก็จะทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้น มีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลย อีกทั้งยังสามารถที่จะได้รับสิ่งใหม่ ๆ จากกระบวนการของการวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้น มีความโดดเด่นเหนือ หรือมีความก้าวหน้าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างเห็นได้ชัด

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop ถูกออกแบบตามหลักของการใช้สมองเพื่อการสร้างความคิด เข้าใจแก่นแท้ที่มาของความคิด ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะจำแนก วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธีการคิดที่เหมาะสมของแต่ละคน สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การหาข้อสรุป ของระบบการทำงาน การตัดสินใจ รวมถึงการวางแผน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์:

 1. ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะในการเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 3. มีกระบวนการและการนำเครื่องมือของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะมาใช้
 4. นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อการบริหารจัดการความคิดในการวิเคราะห์เชิงตรรกะได้
 • พัฒนาเทคนิคในการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทำให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือ ปัญหาที่ยาก ๆ และมีการวางแผนงานล่วงหน้าในการเป้าระวัง
 • เรียนรู้กระบวนการในการวิเคราะห์ที่เป็นตรรกะพวกเขาสามารถนำมาใช้ภายใต้เวลาที่กดดัน
 • ตรวจสอบต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเพื่อการวิเคราะห์เชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาที่แท้จริงโดยผ่นกระบวนการคามคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตรรกะ

หัวข้อการอบรมสัมมนาในระดับปฏิบัติการ 2 วัน

วันที่ 1  ความสำคัญและแนวคิดเรื่องการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

 • ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์การกับการทำงานในทศวรรษ 21
 • วิเคราะห์กระบวนการทางความคิดของมนุษย์
 • ระดับของความคิดของมนุษย์ที่สำคัญ และแยกแนวความคิด
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ทำให้ความคิดถูกจำกัด ทำให้วิเคราะห์ไม่ได้ เพื่อสลายกรอบทางความคิด
 • การวิเคราะห์กระบวนการความคิดอย่างเชิงวิเคราะห์ในแต่ละยุค นำมาสู่การวิเคราะห์ในปัจจุบัน
 • การเตรียมตัวสำหรับการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • รายละเอียดที่สำคัญของการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำสู่การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การค้นหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เป็นองค์ประกอบการวิเคราะห์
 • การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิป และการระดมสมอง

 

วันที่ 2  กระบวนการการคิดเชิงวิเคราะห์และการประยุกต์เพื่อใช้ในสำนักงาน

 • การกำหนดเป้าหมาของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • กระบวนการในการคิดเชิงวิเคราะห์และการกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์
 • การสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • “เครื่องมือ” ที่สำคัญในการใช้เพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การประเมินทางเลือกในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • ประเมินความเสี่ยงสำหรับการตัดสินใจหลังการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ชุดฝึกแนวคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • แนวคิดเรื่องการจัดตั้งทีมการคิดวิเคราะห์
 • การประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์งานในการทำงาน
 • การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิป และการระดมสมอง

 

วิธีการและการนำเสนอ

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการนำเสนอในการเรียนในโปรแกรมนี้ คือจะมีการใช้สไลด์ คู่มือประกอบ การบรรยาย ตัวอย่าง กรณีศึกษา คลิปวีดีโอ ฟลิปชาร์ต กิจกรรม การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำเวิร์คช๊อป

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng, MS(CEM), Ph.D.Management-เกียรตินิยม#1)

 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel TTV1
 • ผู้บริหารบริษัท1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ออกแบบการให้บริการ “Service Excellent Behavior” ให้กับหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

 

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

UA-75256908-1