การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

(New Strategic Thinking for Effective Performance)

 

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83

 

 

“เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิผล”

 

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องการทีมงานที่เข้าใจในหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเข้าใจถึงกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งความคิดกลยุทธ์ ทำให้มีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ และการเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการคิดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลของ การคิดกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วนั้น ทีมงาน ผู้นำหรือผู้บริหาร นอกจากที่จะจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการบริหารแต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจากสภาพการแข่งขัน ปัญหาจากการบริหารทีมงาน ถึงแม้ปัญหาในการบริหารจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม การพัฒนามุมมองมราเป็นกลยุทธ์แบบการทำงานเชิงรุก การคิดกลยุทธ์เชิงรุก การวางกลยุทธ์เชิงรุก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารผู้นำ หรือผู้จัดการ จะต้องดำเนินการ ให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีความชัดเจน มีจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศNew Strategic Thinking for Effective Performance ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแยวคิดที่ทันสมัย ทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาจากแนวการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายเพื่อที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่เนื่อง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องใช้ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
 3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์
 4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง
 5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าอบรม

 1. สามารถเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงกลยุทธ์
 2. สามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดเชิงกลยุทธ์ได้
 3. สามารถที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ์
 4. ทำให้ทุกคนในองค์กร มีกระบวนการของความคิดไปในทิศทางเดี่ยวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 5. สามารถที่จะนำกลยุทธ์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิผล

 
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อในการอบรม

พื้นฐานแนวคิดสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

 • หลักการพื้นฐาน เพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพยุคใหม่
 • แนวคิดการ ขจัด ลด ช่องว่างแห่งการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • หลักการคิดกลยุทธ์เชิงรุก นำมาเพื่อการทำงานเชิงรุก
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความลำเอียง
 • การปรับทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด บุคลิกภาพ ผู้นำกับผู้บริหาร
 • ความเข้าใจในการเลือกครื่องมือ เพื่อประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์: TOWS, 7s of Makinseys Framework, PLC, STP in Market Leader, BCG Matrix, Management by Objectives (MBO), Balanced Scorecard, Benchmarking

 Module 1: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

 1. ความสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคธุรกิจไร้พรมแดน
 2. ปัจจัยและองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 3. กฏแห่งการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เลือกที่จะสู้หรือไร้ที่ยืนทางธุรกิจ
 4. กรณีศึกษาของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
 5. วิเคราะห์เครื่องมือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 6. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
 7. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 Module 2 แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
 2. การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 3. แนวทางการขจัดการบริการจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึก
 4. การนำเครื่องมือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
 5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาอย่างถาวร
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 Module 3 การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

 1. SWOT Analysis
 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 3. ภารกิจ (Mission)
 4. เป้าหมาย (Goal)
 5. วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

Module 4 การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

 1. TOWS Matrix
 2. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
 3. การนำกลยุทธ์เพื่อไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน
 4. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

ใครควรเข้าอบรมในหลักสูตรนี้บ้าง

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ  ถูกออกแบบมาเพื่อพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องตัดสินใจและแก้ปัญหา หรือ วางกลยุทธ์ในการทำงาน ที่จะพัฒนากระบวนการคิดกลยุทธ์ให้มีความแม่นยำและถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study
อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

        LCD Projector / Flip Board

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม (6 ชั่วโมง) การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)  

                  ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

                  ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

 

 

UA-75256908-1