หลักสูตร ขจัดทุกปัญหาคาใจเลิกจ้างอย่างไรให้สร้างสรรค์


headnamelayout
layout

 

 หลักสูตร ขจัดทุกปัญหาคาใจเลิกจ้างอย่างไรให้สร้างสรรค์

เมื่อการเลิกจ้าง..ต้องเกิดขึ้นในที่ทำงานของท่าน..รู้หรือไม่ว่า..มีผลกระทบหรือภาระอะไรบ้างที่ตามมา..แล้วท่านจะขจัดปัญหาอย่างไรให้สร้างสรรค์..เป็นธรรม
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ (Stepplus) สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกท่านเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่างๆ..เมื่อคุณต้องการเลิกจ้างพนักงาน.. จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลิกจ้างเป็นธรรม

หัวข้อในการอบรม เวลา 9.00-16.30 น.
1.วิเคราะห์สัญญาจ้างงาน..สาเหตุของการจ้างงาน..จุดประสงค์ของการจ้างงาน
2.แนวคิดการเลิกจ้างงาน และหลักเกณฑ์ในการจ้างงานให้ถูกหลัก
3.ข้อแตกต่างหรือวิธีการเลิกจ้างต่าง ๆ เช่น เลิกจ้างเป็นวาจา เป็นหนังสือ หรือปริยาย
4.ตัวตาย..ตัวแทน..ในการเลิกจ้าง..เช่นผู้มีอำนาจในการเลิกจ้าง..เลิกจ้างแทน..เลิกจ้างโดยปริยาย..การควบรวมโอนย้ายที่เป็นการเลิกจ้าง
5.การให้เหตุผล..เพื่อการเลิกจ้าง..มีกี่วิธีและทำได้อย่างไร?
6.การปฏิเสธค่าชดเชยหรือค่าการบอกกล่าวล่วงหน้าทำได้หรือไม่..มีวิธีอย่างไร?
7.วิธีการบอกเลิกสัญญาจ้าง วิธีการบอก ใครเป็นผู้บอก บอกแก่ใคร ระยะเวลาการบอกนานท่าใด
8.ข้อแตกต่างของการบอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าและการไม่ต้องบอกล่วงหน้ามีผลต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
9.สัญญาทดลองงานคืออะไร..จำเป็นหรือไม่
10.การบอกเลิกสัญญาจ้างทดลองงาน..หรือการให้พนักงานออกก่อนกำหนด
11.หลักวิธีการการเกษียณอายุของพนักงานในรูปแบบต่างๆ..เช่น..ชายหญิง.เกษียณอายุไม่เท่ากัน..การเกษียณอายุตามลักษณะงาน..การเกษียณอายุก่อนกำหนด..การขยายเวลาการเกษียณอายุ..การต่ออายุ       เกษียณ การทำสัญญาใหม่หลังเกษียณ การไม่ยอมให้เกษียณอายุ เงินต่างๆ ที่ต้องจ่ายหลังเกษียณ
12.การเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำความผิดร้ายแรง:นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างหรือไม่ ลูกค้าเจ็บป่วย ลูกจ้างทำงานผิดพลาดโดยการประมาทเล็กน้อย ลูกจ้างขายได้ไม่ถึงเป้าการขาย
13.การเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง: ลูกจ้างกระทำผิดกฎหมายอาญาลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง กระทำผิดศีลธรรม กระทำผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
14.การเลิกจ้างกรณีลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 : ลูกจ้างประมาทจึงทำให้นายจ้างเสียหาย กระทำผิดซ้ำคำเตือน ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดซ้ำคำเตือน ฯลฯ
15.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง: กรณีนายจ้างขาดทุน หรือเปลี่ยนโครงสร้าง ปิดกิจการ กรณีที่ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและ หลักเกณฑ์ที่เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรม
16.การเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง : ต้องขออนุญาตศาลแรงงาน ขอเมื่อใด อย่างไร
17.ความรับผิดกรณีเลิกจ้าง : ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยพิเศษ
18.การเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม : เลิกจ้างลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้อง ลูกจ้างที่ฟ้องคดีต่อศาล หรือตั้งสหภาพแรงงานนายจ้างต้องรับผิดให้รับกลับหรือชดใช้ค่าเสียหายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด
19.การดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 
1 วัน

วิทยากร : 
อาจารย์รุ่งโรจน์  รื่นเริงวงศ์
คุณวุฒิการศึกษา
– นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– เนติบัณฑิต
ในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่ง
– ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
– ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเบตง จังหวัดยะลา และจังหวัดสุพรรณบุรีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
– รองอธิบดี ศาลแรงงานกลาง
ตำแหน่งปัจจุบัน
– ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
– เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆมากกว่า 10 แห่ง เช่น
– มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
– ทั้งนี้ท่านยังแต่งตำราว่าด้วยกฎหมายอีกหลายเล่ม

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.092 267 1789
Email: training@stepplus.org , angkana@stepplus.org

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1