พันธะสัญญาและข้อกฎหมายผูกพันสำหรับผู้บริหาร


headnamecontract
contract 

 

 

 

เมื่อคุณเป็นผู้บริหารและเมื่อต้องทำสัญญา..จะเข้าใจในทุกข้อกฎหมาย..เพื่อความมั่นใจในทุกข้อสัญญา..ป้องกันทุกคดีความ..

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนผู้บริหารทุกท่าน..ให้ความสำคัญในทุกถ้อยคำในสัญญา โดยเฉพาะในสัญญาที่ท่านผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง..ต้องระวัง.!.จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องสัญญาเข้าอบรม..เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อต้องทำสัญญา
ประเด็นในการอบรม เวลา 9.00-16.30 น.
•    ความหมายและความสำคัญของคำว่า “สัญญา”กับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
•    ทำไมต้องมีสัญญา..และวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา
•    วิเคราะห์5 ประเภทของสัญญาที่ทำไปก็จะเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์..หรือไม่มีผลทางข้อกฎหมายเช่น..นิติกรรมอำพราง…เจตนาซ่อนเร้น…กลฉ้อฉล…สำคัญผิด…ข่มขู่…และอื่น ๆ
•    สัญญาที่ดี..ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง..และข้อพึงระวังในการทำสัญญา
•    วิเคราะห์สัญญาที่เกี่ยวกับภาษี เช่น อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
•    ประเภทของสัญญาที่สำคัญที่ต้องพบเจอเป็นประจำ เช่น..สัญญาซื้อขาย..สัญญาจ้างแรงงาน..สัญญาจ้างทำของ..สัญญาตัวแทน..สัญญาประนีประนอมยอมความ..สัญญารับสภาพหนี้..สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้อง..สัญญาการแปลงหนี้ใหม่..และอื่น ๆ
•    วิเคราะห์ลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการแก้ไขหรือแก้เกมการทำสัญญา
•    การผิดสัญญาและความรับผิดชอบจากการผิดสัญญา ในกรณีต่าง ๆ เช่น การมัดจำ การชดใช้ค่าเสียหาย  เบี้ยปรับ การถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา ชดใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด
•    สัญญาที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องรู้..สัญญาคุ้มครองผู้บริโภค
•    การแก้ไข..ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสัญญามีวิธีทำได้อย่างไรบ้าง?
•    การเลิกสัญญาและผลกระทบจากการเลิกสัญญา
•    ถาม-ตอบปัญหากับข้อสัญญาที่ผู้เข้าอบรมได้เผชิญอยู่เป็นประจำวัน
ระยะเวลาการจัดสัมมนา
1 วัน
วิทยากร : 

อาจารย์รุ่งโรจน์  รื่นเริงวงศ์
คุณวุฒิการศึกษา

–       นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–       เนติบัณฑิต

ในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่ง

–       ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

–       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเบตง จังหวัดยะลา และจังหวัดสุพรรณบุรี

–       ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

–       ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง

–       รองอธิบดี ศาลแรงงานกลาง

ตำแหน่งปัจจุบัน

–      ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

–       เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆมากกว่า 10 แห่ง เช่น

–       มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

–       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

–       ทั้งนี้ท่านยังแต่งตำราว่าด้วยกฎหมายอีกหลายเล่ม

หัวข้อบรรยาย           “พันธะสัญญาและข้อกฎหมายผูกพันสำหรับผู้บริหาร”

สามารถจัดสัมมนา In-House Training ได้ค่ะ

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
Email:training@stepplus.org

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1