หลักสูตรการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking

การคิดเชิงระบบ
หลักสูตรเ
ทคนิคการคิดเชิงระบบ -ภาคปฏิบัติ

(Systematic Thinking in Practice)

การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระยยในการคิด  เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมมองนั้นได้ถูกนำขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ ของการทำงาน เพราะจากสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น “การคิด” ของมนุษย์เป็นสิ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการคิดนั่นเอง การคิดของทุกคนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน  การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในอนาคตต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดีถ้าองค์กรใดมีบุคลากร ที่มีความสามารถที่จะคิดเป็นระบบ สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดระบบความคิดทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้นมีระบบ มีขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการที่สำคัญ ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นไดรียบในการแข่งขัน เพราะจะทำให้ตนเองมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเหนือผู้อื่น ได้อย่างไม่ยากเย็น หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking  in Practice)”  ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดของการทำงานของฐานสมอง ที่เรียกว่า Brain Best Learning หรือ BBL ทำให้การคิดเชิงระบบมีความสอดคล้องกับวิธีการทำงารของสมองแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงระบบ จากการทำงานต่าง ๆ นำไปสู่การหาข้อสรุปของระบบการทำงาน การตัดสินใจ รวมถึงการวางแผน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ทำให้ได้งานอย่างมีคุณภาพอีกทั้งมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ยิ่งให้กับทุก ๆ องค์กร

วัตถุประสงค์ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking

 1. เข้าใจความคิดเชิงระบบที่มีการสอดคล้องกับการทำงานของสมอง-Brain Base Learning
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาความคิดเชิงระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น

เวลาในการอบรมสัมมนา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ คือ 1 วัน

หัวข้อการสัมมนาและกิจกรรม Work Shop

 • ความสำคัญของ การคิดเชิงระบบ กับการพัฒนาตนเอง
 • องค์ประกอบของความคิด ที่มาของความคิด
 • กระบวนการของความคิด ให้ได้มาซึ่งการคิดเชิงระบบ
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญทำให้ปิดกั้นความคิด
 • หลุมพรางการคิด ที่ทีมงานต้องรู้ เพื่อปกปิดจุดอ่อน ของตนเอง
 • เข้าใจถึงเหตุแห่งความคิด ทำให้เกิดปัญญาแห่งตนเอง
 • แนวความคิดที่แตกต่างกันในรูปแบบต่าง ๆ และการนำไปใช้
 • ความหมายของคำว่าการคิดเชิงระบบ
 • องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ
 • การคิดเชิงระบบกับการทำงาน
 • วิเคราะห์กระบวนการของการคิดเชิงระบบเพื่อนำไปใช้
 • ขั้นตอนของความคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้
 • การวิเคราะห์แผนผัง เพื่อการสร้างระบบให้ความคิด
 • การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนออย่างมีระบบ

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ Brain Base Learning  เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยกระบวนการของการทำงานของสมองและความคิดโดยเฉพาะ

ข้อคิด! การคิดเป็นหัวใจในการทำงานของพนักงาน การคิดเชิงระบบ จะทำให้พนักงานเข้าใจ การทำงานที่เป็นระบบ ทำให้สามารถที่จะควบคุมผลผลผลิตของตนเองได้เป็นอย่างดี ด้วย หลักสูตรการคิดเชิงระบบ หรือ Systematic Thinking

 

UA-75256908-1