หลักสูตรการนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย : Effective Presentation Skills for Success : Workshop

สุดยอดการนำเสนอผลงานให้โดนใจเจ้านาย

หลักสูตรทักษะการนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย :
Effective Presentation Skills for Success : Workshop

“อย่าคิดที่จะประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่รู้จัก ทักษะการนำเสนอ ที่ถูกวิธี เพราะทุกวินาทีของการก้าวขึ้นบนเวที ของการนำเสนอ เท่ากับว่าคุณกำลังสะกดทุกสายตาที่กำลังมองดูคุณอยู่ด้วยความหวัง ต่อสิ่งที่คุณกำลังจะนำเสนอ”

หลักการและเหตุผล
“ทักษะการนำเสนอ” ในการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะในสังคมของการทำงาน ต่างทราบดีว่า การนำเสนอผลงานนั้น จะทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ ของคนทุกฝ่ายทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตาม  ทักษะการนำเสนอ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานในทุกระดับสามารถที่จะมี ทักษะการนำเสนอ ความคืบหน้าในการทำงานของตนเองได้อย่างมี เข้าใจ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ตรงกับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา

สิ่งเป็นที่ทราบดีว่า พนักงานคนหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานได้ดีเพียงใด แต่ถ้าเขาคนนั้นไม่สามารถที่จะนำเสนอผลงานได้ คือไม่มี ทักษะการนำเสนอ ได้ดีเท่าที่ควร เท่ากับว่าผลงานนั้น ๆ ไม่มีประโยชน์ อะไร เพราะไม่มีใคร รับรู้ได้ถึง ความสามารถ ผลงาน หรือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานมีความคืบหน้าอย่างไร จึงทำให้ไม่ได้รับผลงาน ไม่ได้รับความก้าวหน้าอย่างน่าเสียดาย  

ปัจจัยหลัก ๆ ของความล้มเหลวในการนำเสนอ คือการขาด ทักษะการนำเสนอ ที่ถูกวิธี  หรือ เลือกที่จะสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี เพราะไม่ทราบหลักของการสื่อสาร ที่จะนำมาใช้ในการ นำเสนอผลงานของตนเอง จึงทำให้พลาดโอกาสของการแสดงผลงานไปอย่างน่าเสียดาย     จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคน ต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ ทคนิคการนำเสนอ ผลงาน ที่จะมุ่งส้างให้ตนเองนั้นมีความโดดเด่น ได้อย้างีประสิทธิภาพ โดยสามารถที่จะสะกดอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริหารให้เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอ ด้วย เทคนิคการนำเสนอ ที่มืออาชีพนำมาใช้ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรทักษะการนำเสน ผลงาน นี้ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยการค้นคว้าและวิจัย ความท้าทายของคนที่ต้องนำเสนอ ในการทำงานต่างๆ ของผู้นำเสนอ มีทั้งการแ้ข้อผิดพลาดจาก การนำเสนอ ความล้มเหลวจาก การนำเสนอ ความสำเร็จใน การนำเสนอ  โดยรวบรวมมาพัฒนา ปรีบเปลี่ยนจุดอ่อนต่างๆ ใน การนำเสนอที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นจุดแข็งใน การนำเสนอ ด้วยทักษะของการนำเสนอ ที่มืออาชีพนำมาใช้  ตั้งแต่ การแสดงออกภายนอกและการนำจิตใจภายในตนเอง มาผสมผสาน ทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกประทับใจ ทำให้งานที่กำลังนำเสนอมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง  โดยการนสิ่งที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย มาพัฒนาเป็นหลักสูตร ทักษะการนำเสนอ เพื่อการเตรียมพร้อมของพนักงาน ของตนเอง ใช้เป็นการวิเคราะสถานะการณ์ก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ ฝึกการใช้ภาษากาย การสื่อสารด้วยสายตา ฝึกทักษะการพูด การฟัง การดึงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับในการนำเสนอ ทำให้ผู้บริหารประทับใจ การสร้างความยอมรับ จนสามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จและได้รับผลงานในที่สุดจาก ทักษะการนำเสนอ ในครั้งนั้นๆ

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอตามผู้ฟังเช่นลูกค้าหรือผู้บริหาร
 2. ให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นในการนำเสนอของตน
 3. สามารถที่จะสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อการนำเสนอตามแนวทางของผู้ฟังหรือผู้บริหาร
 4. เลือกเทคนิคที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่กำลังนำเสนอ
 5. พัฒนาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการนำเสนอเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอในครั้งนั้น ๆ
 6. พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมในการนำเสนอในองค์กร

ความคาดหวังผู้เข้าอบรมจะได้รับ จากการอบหรม หลักสููตรทักษะการนำเสนอ :

1.เสริมสร้างความมั่นใจใน การนำเสนอ ด้วย ทักษะการนำเสนอ ผลงาน อย่างมืออาชีพ
2.เข้าใจขั้นตอนและกุญแจสำคัญของความสำเร็จใน การนำเสนอผลงาน ของตนเอง ด้วยทักษะการนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ
3.สามารถที่จะควบคุมความรู้ลึกตนเอง ลดคามประหม่า เมื่อต้องออกไป นำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาทักษะการโน้มน้าง สร้างจุดสนจในการนำเสนอ ทำให้ผู้ฟังมีความประทับใจในการ นำเสนอผลงาน
5 ทักษะการนำเสนอผลงาน ด้วยการบริหารข้อซักถาม การบริหารเวลา การตอบคำถาม การแก้ข้อดต้แย้งจากการนำเสนอผลงาน

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลงาน มีความเหมาะสมกับ

พนักงาน ผู้บริหาร พนักงานในส่วนงานขาย ที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้า พนักงานที่ต้องมีการนำเสนอผลงาน หรือ มีการนำเสนอความคืบหน้าในการทำงานของตนเอง ของแผนก ของส่วนงาน ผู้บริหารระกับสูง ผู้จัดการ ผู้จัดกาทั่วไป หัวหน้างาน และผู้ที่มีความสนใจใน ทักษะการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการ พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป พนักงานต้อนรับทุกระดับที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร

ระยะเวลาการจัด อบรมหลักสูตรการนำเสนอผลงาน

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการ อบรมการนำเสนอผลงาน มีระยะเวลา 2 วันเต็ม ผ่านการชม วีดีทัศน์ การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

หัวข้อการ “อบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนอผลงาน” มีระยะเวลา 2 วัน เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญและมีแนวปฏิบัติการนำเสนอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย 6 โมดูลดังต่อไปนี้

Module1: วิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อการเข้าถึงใน การนำเสนอผลงาน

 • วิเคราะห์และสำรวจความคาดหวังใน การนำเสนอผลงาน
 • การวางวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพื่อการออกแบบการนำเสนอ
 • การพัฒนาความสัมพันธ์ในการนำเสนอกับผู้ฟังและการเปิดการนำเสนออย่างประทับใจ
 • การพัฒนาแนวคิดหรือวิธีในการนำเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของผู้ฟัง
 • เข้าใจในกลุ่มอาชีพ ตำแหน่งของผู้ฟัง เพื่อเชื่อมโยงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Module2: ทักษะในการใช้ภาษากายในการนำเสนอ

 • การบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการนำเสนอ
 • การวางท่า ให้มีความเหมาะสมสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ
 • การเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง
 • ความหมายของการเคลื่อนไหวในอาริยาบทต่าง ๆ
 • การใช้สีหน้า แววตาในการสื่อความหมาย
 • การใช้ภาษาตาเพื่อสร้างและดึงความสนใจให้ผู้ฟัง

Module3: ทักษะในการใช้เสียงเพื่อ การนำเสนอ

 • การควบคุมน้ำเสียงเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอ
 • การกำหนดจังหวะในการนำเสนอเพื่อสร้างสุนทรียะภาพในการฟัง
 • การป้องกันคำฟุ่มเฟือยต่างๆ ไม่สร้างให้เกิดมูลค่าในการนำเสนอ
 • การเชื่อมโยงเนื้อหากับน้ำเสียงได้อย่างน่าสนใจ

Module4: ทักษะในการดึงความสนใจของผู้ฟังให้สนใจ การนำเสนอผลงาน

 • การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
 • การสร้างสายสัมพันธ์ในการนำเสนอ เมื่อปรากฏกายต่อหน้าผู้คน
 • การสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ฟังในการนำเสนอ
 • การนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เข่น การเล่าเรื่องราว การบอกกล่าว

Module5: การพัฒนาเนื้อหาใน การนำเสนอผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกแบบให้มีความเหมาะสมในการนำเสนอ
 • การสร้างเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความและครอบคลุมสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
 • การใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ
 • การเตรียมเนื้อหาเพื่อการตอบข้อซักถามหลังจากการนำเสนอผลงาน

Module6: การพัฒนาความสำเร็จใน การนำเสนอผลงาน

 • การนำเสนอและการวิเคราะห์การนำเสนอในแต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนายกระดับ
 • การบันทึกวีดีโอเพื่อการวิเคราะห์ตนเองในการนำเสนอ
 • การสร้างแผนปฏิบัติการและวางกลยุทธ์ในการนำเสนอ
 • การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสำเร็จในการนำเสนอ

 รูปแบบการฝึกอบรม

เป็นการเรียนรู้แบบ  ทำให้ผู้เรียนรู้สึก สนุก ไม่เบื่อ เข้าใจ และ สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยไม่ต้องกลับมาทบทวน โดยใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning Technique ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Presentation Workshop) ได้ ในอัตรา 30:70 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Presentation Workshop) อีก70% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)

 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

ข้อคิดจาก “หลักสูตรการนำเสนอผลงาน”

“การสร้างผลงาน ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานที่โดดเด่นเท่านั้นที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ แต่วิธีการและ
ทักษะการนำเสนอผลงาน ที่ดีเยี่ยมต่างหากที่จะทำให้ผลงานของคุณมีคุณค่าต่อคนที่รับฟัง
ทำให้คุณมีความโดดเด่นในสายตาของผู้ฟัง อย่างน่าประทับใจ”

 

UA-75256908-1