หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”หลักการและเหตุผล
     บุคลิกภาพ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการบริหารองค์กร การเสริมสร้างมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริหารงาน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
ด้วยมาดที่เหนือชั้น แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลของการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน ตลอดจนการแสดงออกเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและเพื่อร่วมงานอันจะเป็นผลต่อ การพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานหรือองค์การต่อไป

วิธีการสัมมนา
1. การบรรยาย
2. การสาธิต
3. การฝึกปฏิบัติ
4. สถานการณ์จำลอง

ผู้เข้าอบรมบุคลากร จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 1 วัน /หลักสูตร 2 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นบุคคลคุณภาพ ตามที่องค์การต้องการและลูกค้าเกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”
กำหนดการ 1 วัน

08.30 –  09.00 น. – ลงทะเบียน พิธีเปิด
09.00 –  10.30 น. – ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
– การวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสำเร็จ
10.30 – 12.00 น.  – การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ทรงผม รูปลักษณ์เรือนกาย
12.00 – 13.00 น.  – พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.  – เสื้อผ้า เครื่องประดับในการแต่งกาย
– อิริยาบถ การปรับแต่งมาด ท่วงท่าที่สง่างาม
14.30 – 16.00 น.  – การสื่อภาษา การเลือกใช้ถ้อยคำ ภาษา น้ำเสียง
– การใช้ภาษากายประกอบการพูดที่เหมาะสม
– ซักถาม ข้อเสนอแนะ สรุป
– ปิดการอบรม

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ”
กำหนดการ 2 วัน

วันแรก
08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียน พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. – ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
– การวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสำเร็จ
10.30 – 12.00 น. – การดูแลตกแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับใบหน้า
– การการรักษารูปลักษณ์เรือนกาย
– การดูแลผิวพรรณและผิวหน้า
12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. – การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
– หลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ
14.30 – 16.00 น. – การวิเคราะห์รูปร่างเฉพาะบุคคล
– การเลือกเสื้อผ้า เฉพาะรูปร่าง
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น. – การสร้างมาด และวางท่วงท่าอิริยาบถที่น่าเชื่อถือ
– ฝึกปฏิบัติการวางท่าวงท่าอิริยาบถ
– มารยาทสังคมที่เหมาะสม
12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. – หลักการและศิลปะการสื่อภาษาเบื้องต้น
– การเลือกใช้ถ้อยคำภาษา น้ำเสียง และภาษากาย ประกอบการพูด
14.45 – 16.00 น. – ฝึกปฏิบัติการพูดและสื่อภาษาในโอกาสต่างๆ
– ซักถาม สรุป
– ปิดการอบรม

 

UA-75256908-1