หลักสูตร การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

headcommunication

communication

 

 

หลักสูตร เทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ “Effective Communication”

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร การสื่อสาร Communication
หลักสูตร “ การสื่อสาร ” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ซึ่งองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น มีการพัฒนาระบบ การสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพราะ การสื่อสาร นั้นสามารถเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธี การสื่อสาร อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและ การสื่อสาร ” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงานโดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ หลักสูตร การสื่อสาร : (Objective)
1.เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคและวิธี การสื่อสาร อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้สามารถนำวิธี การสื่อสาร ไปดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3.เพื่อให้การติดต่อประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อลดความคัดแย้งและช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1:  9.00-12.00 ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารที่นำมาซึ่งปัญหา
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

วันที่ 1: 13.00 – 16.00 หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์ 5 ปัญหาหลักของการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อขจัดปัญหา
 • การค้นหากระบวนการสร้าง ใจเขา ใจเราภายในทีมงาน
 • แนวความคิด การสื่อสารที่ดี ที่สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานจากการฟัง
 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

 

    วันที่ 2:    9.00-12.00 หลักการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด(ต่อ)
 • ความสำคัญในการเข้าใจบุคลิกของคนในการการทำงานร่วมกัน
 • แบบทดสอบคุณลักษะการแสดงออกของคน
 • แบบสำรวจที่ 1: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้รับการทดสอบเพื่อเคราะห์บุคลิกการแสดงออกของตนเอง
 • คุณลักษณะ 4 ประการและการแสดงออกเพื่อวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับคนทั้ง 4 ประเภท
 • วิเคราะห์บุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
 • หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน: 3H-Model

วันที่ 2: 13.00 – 16.00 วิเคราะห์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3 รูปแบบ

 • ความแตกต่าง 3 ประเภทของการแสดงออกของคนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • แบบสำรวจที่ 2: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะวิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็นประเภทใด
 • หลักการสื่อสารและการแสดงออกของคน
 • วิเคราะห์การสื่อสารและการแสดงออกของคนเพื่อที่จะเข้าใจในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำให้ทุกคนพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แบบสำรวจที่ 3: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้วิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีลักษณะการติด ต่อสื่อสารในรูปแบบใด
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t) ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
 • การจัดทำ Work Shop การชมคลิป และการระดมสมอง

สิ่งที่ได้หลังการฝึกอบรม การสื่อสาร
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลัก การสื่อสาร อย่างถูกต้อง
– สามารถใช้เทคนิคการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามรถพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่ศิลปะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
– รู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
– สามารถนำหลักการสื่อสารไปปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้

ผู้เข้ารับการอบรม
– ผู้บริหาร
– หัวหน้างาน
– ผู้ปฏิบัติงาน
– ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการอบรม การสื่อสาร
– ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 60 %
– ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 40 %

การประเมินผล
– ประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตร เนื้อหา
วิทยากร และการให้บริการขณะมีการฝึกอบรม
– ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะถือว่าจบ

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยม อันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการ)

 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
 • ประสบการณ์เคยทำงานเป็น “วิศวกรฝ่ายขาย” “ผู้อำนวยการฝ่ายขาย” ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาระสนเทศมาก่อน
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  1. Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  2. Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  3. Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  4. Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
  5. Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
  6. Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
  7. Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

หัวข้อบรรยาย “Effective Communication”

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตรเทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หลักสูตรเทคนิค การสื่อสาร ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

UA-75256908-1