หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ คลิป

หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ คลิป

 

บทบาทของผู้นำ จาก หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

ตอนเทคนิคการประเมินพนักงาน ตาม หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

ตอนที่มาของ หลักสูตรผู้จัดการ อัจฉริยะ The Super Manager โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

ตอนเทคนิค การสร้างแรงจูงใจ : หลักสูตรผู้จัดการ อัจฉริยะ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

ตอน4 ภารกิจของผู้จัดการ หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ : ความหมาย/ ความสำคัญของผู้นำโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP1)

 

“หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ” (EP2) : 8คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

“หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ” (EP3) : งาน/หน้าที่ของผู้นำ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

“หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ” (EP4) : ความเข้าใจของคนที่เป็นผู้นำ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

“หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ” (EP5) : การพัฒนาทักษะของผู้นำ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

“หลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ” (EP6) : การสร้างขวัญและกำลังใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

UA-75256908-1