หลักสูตร “ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ (Dynamic Manager for Economic Crisis)


6.Dynamic Manager for Economic Crisis ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิก
หลักสูตร “ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ (Dynamic Manager for Economic Crisis
)

 

หลักการและเหตุผล
เป็น ที่ทราบกันดีว่า คำว่า “ผู้นำ” นั้นมีความสำคัญมากกับทุกองค์กร เพราะผู้นำนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะนำองค์กรนั้นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การวางแผน การสร้างคน การให้คำปรึกษา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน หรือองค์กรนั้นสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในองค์กรที่มีผู้นำเชิงรุก คือสามารถที่จะทำงานได้ในหลายภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลายองค์กรระดับประเทศ จึงเร่งสร้างผู้นำภายในองค์กรให้มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพ สามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ หลักสูตร “ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ” จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการสร้างผู้นำในองค์กรทุกระดับ เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของผู้นำต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหาร ทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการเป็นผู้จัดการเชิงรุก
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำตนเอง และผู้นำกลุ่ม

เนื้อหาในการอบรม
• คุณสมบัติของผู้จัดการเชิงรุกเพื่อรองรับการทำงานในทศวรรษหน้า
• วิเคราะห์ผู้จัดการในแบบทำลาย และ แบบสำเร็จ
• สิ่งที่ควรและไม่ควรทำเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
• แนวความคิดเมื่อเป็นผู้จัดการเชิงรุก เข้าใจคน เข้าใจงาน
• การเป็น Coaching ในการบริหารงานยุคใหม่
• สร้างแรงจูงใจ ในรูปแบบ TRI H & L Model
• ความเข้าใจผิด เมื่อขึ้นเป็นผู้นำ
• เทคนิคการเป็นผู้จัดการเชิงรุก บริหารงานแบบไม่เคยแพ้
• กลไกการสื่อสารให้ได้งาน อย่างผู้จัดการเชิงรุก
• การวางกรอบและแผนงานเพื่อนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
• กรณีศึกษา

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้กำลังเป็นผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา(Case Studies)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

UA-75256908-1