หลักสูตร สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ

 สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ
 

หลักสูตร สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ

หลักการและเหตุผล
เป็น ที่ทราบกันดีว่า คำว่า “ผู้นำ” นั้นมีความสำคัญมากกับทุกองค์กร เพราะผู้นำนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะนำองค์กรนั้นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การวางแผน การสร้างคน การให้คำปรึกษา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน หรือองค์กรนั้นสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในองค์กรที่มีผู้นำอัจฉริยะ คือสามารถที่จะทำงานได้ในหลายภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลายองค์กรระดับประเทศ จึงเร่งสร้างผู้นำภายในองค์กรให้มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพ สามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้ หลักสูตร “การสร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ” จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการสร้างผู้นำในองค์กรทุกระดับ เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของผู้นำต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
1. ผู้บริหารและทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ
2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำตนเอง และผู้นำกลุ่ม

เนื้อหาในการอบรม
• คุณสมบัติของผู้นำอัจฉริยะเพื่อรองรับการทำงานในทศวรรษหน้า
• วิเคราะห์ผู้นำในหลายรูปแบบ
• สิ่งที่ควรและไม่ควรทำเมื่อต้องเป็นผู้นำ
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบผู้นำอัจฉริยะ
• ความเข้าใจผิด เมื่อขึ้นเป็นผู้นำ
• สร้างผู้นำอย่างใด บริหารแบบไม่เคยแพ้
• กลไกการสื่อสารอย่างผู้นำอัจฉริยะ
• การวางกรอบและแผนงานเพื่อนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
• กรณีศึกษาและชมวีดีทัศน์

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อ บริหารทีมงาน และต้องการสร้างกลไกการบริหารที่ยั้งยืนขององค์กร

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method) สอดคล้องต่อการทำงานของสมอง
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา(Case Studies) และการใช้กิจกรรมนำ เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่ง

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

 

 

UA-75256908-1