หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

Result Oriented Management

เป็าหมายมีไว้พุ่งชน ผู้เรียนจะเรียนรู้การตั้งเป้าหมายและการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

Result Oriented Management

หลักการและเหตุผล
จากสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงดังเช่นปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น หลายองค์กรมีระบบการนำดัชนีชี้วัด(KPI) มาใช้เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลของการทำงานของตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ถึงความสำเร็จในองค์กรนั้นมีหรือไม่ ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนทางธุรกิจทำให้ทุกองค์กรนั้นมีทิศ ทางในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดดังกล่าวนั้น จะเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องมาจากความพยายามที่จะผลักดันให้ธุรกิจของ ตนเองนั้นสามารถที่จะเดินข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายหลักที่องค์กรนั้น ๆ ได้วางไว้..แต่ในสภาพของความเป็นจริงนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่สามารถที่จะบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ได้ สาเหตุเป็นเพราะไม่เข้าใจถึงกระบวนการที่ต้องใช้ในการบริหารผลสำเร็จ ให้สามารถบรรลุตามแผนการที่ได้จัดทำเอาไว้ หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ” นั้น เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้ผลงานต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้องค์กรนั้น ๆ สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนและสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและถาวร ให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการบริหารผลสำเร็จ
• เข้าใจถึงเทคนิควิธีการบริหารผลสำเร็จ
• สามารถนำไปใช้ในงานของตนเองเพื่อมุ่งผลสำเร็จได้

หัวข้อการสัมมนา
• ความสำคัญของการบริการผลสำเร็จ
• การตั้งเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อมุ่งถึงผลสำเร็จ
• ดัชนีชี้วัดในรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจ
• องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารผลสำเร็จ
• เทคนิคการบริหารผลสำเร็จ
• ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการบรรลุผลสำเร็จ
• การขจัดแรงต้าน ๆ ภายในองค์กรเพื่อมุ่งที่ผลสำเร็จ
• Workshop

ระยะเวลาสัมมนา : 1 วัน

 

UA-75256908-1