Miller Heiman

Miller Heiman: Strategic Selling® Program SSP
กลยุทธ์การขายแบบองค์รวมเพื่อชัยชนะในการขายที่ซับซ้อน (Complex Sales) การขายเชิงกลยุทธ์ ® ทำให้เห็นภาพการขายที่ชัดเจนในทุกโอกาสของการขายด้วยเครื่องมือของโปรแกรมเพื่อใช้ในการวางแผน ที่เรียกว่า บลูชีท (Blue Sheet) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการกำหนดกุญแจที่สำคัญต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ซื้อทำให้เข้าใจองศาของการมีอิทธิพลในการซื้อของแต่ละผู้เล่นและเข้าใจถึงเหตุผลในการซื้อ


Miller Heiman: Conceptual Selling® ProgramCSP
ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์การขาย เพื่อชัยชนะในทุกการติดต่อกับลูกค้า ทำให้ผู้แทนขายเข้าใจกระบวนการการซื้อหรือการตัดสินใจของผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ด้วยเครื่องมือ Green Sheet จนสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในยุคสมัยนี้ ทำให้สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับผู้มีอิทธิพล เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป


Miller Heiman: Large Account Management Process, LAMP® ProgramLAMP
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ในการบริหาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลักขององค์กรทำให้เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนายอดขาย นำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ทำให้ผู้แทนขายสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ของตนเองทำให้ระดับของความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง..ดังเช่นบริษัทชั้นนำของโลกได้นำเครื่องมือที่เรียกว่า Gold Sheet มาใช้ในการวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..

UA-75256908-1