หลักสูตร เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector)

เทคนิคการตลาดเพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ
 

หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ

(Marketing Approach for Government Sector)

หลักการและเหตุผล:
ความต้องการของตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายส่วน ที่สามารถนำมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของการขาย เช่น ตลาดเอกชน ตลาดเฉพาะด้าน หรือ ตลาดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง ว่า กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการขายในยุคปัจจุบัน คือ หน่วยงานของรัฐ เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่สำคัญ ของสินค้าทุกประเภท ทำให้ทุกองค์กรสามารถ สร้างยอดขาย และขยายผลของการขายได้อย่างไร้ข้อจำกัด การเข้าใจถึงกระบวนการขายให้หน่วยงานของรัฐ เพื่อการวางแผนที่ดี ในการเจาะตลาด เป็นเพราะความซับซ้อน ของตลาดหน่วยงานของรัฐ ที่มีหลายมิติ ตั้งแต่ กระบวนการของการจัดทำความต้องการในโครงการต่าง ๆ การวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ ในรูปแบบใหม่ การกำหนดคุณลักษณะของสินค้า การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงกระบวนการขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีหลายรูปแบบ เป็นต้น จึงทำให้ผู้ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อเจาะตลาดราชการนั้น ต้องใช้ความสามารถเฉพาะและมีบุคคลากรที่มีความสามารถเข้าใจในกลไก กระบวนการที่แท้จริงในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ เพราะผู้ขายเปรียเสมือนประตูที่สำคัญในการนำเสนอข้อได้ปรียบของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเปป้าหมายได้มากที่สุด
 
หัวข้อการสัมมนา
– การขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขายให้หน่วยงานราชการ
– คน-งาน-เงิน-ผล แนวทางสำคัญของของความสอดคล้องการทำงานของหน่วยงานราชการ
– ค้นหาเป้าหมายอย่างไร ไม่พลาดเป้า ตรงคน ตรงงาน
– เข้าใจระบบงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกรอบเสนอโครงการ
– วิเคราะห์ กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อการนำเสนองานขาย
– วิเคราะห์ สภาบการแข่งขัน คู่แข่งภายใน ภายนอก คู่แข่งแท้ คู่แข่งเทียม
– นำเสนอเงื่อนไขและคุณสมบัติในการประกวดราคา เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการพิจารณา
– การพัฒนา โครงงานของตนเอง เพื่อเป็นความต้องการในหน่วยงานราชการ
– การกำหนด คุณลักษณะ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อหน่วยงานราชการ
– การเตรียมตัวและการเตรียมพร้อมในการประกวดราคา
– การจัดทำข้อเสนอขาย การเสนอราคา เพื่อการพิจารณา ที่นักขายพลาดไม่ได้
– การจัดซื้อทางอิเล็ค ทรอนิคส์ (E-Auction)
– สร้างความได้ปรียบในการ จัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา ทำสัญญาและตรวจรับ
ประโยชน์ที่จะได้รับ:
– เข้าใจกระบวนการของการขายให้หน่วยงานราชการ เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อให้เข้าถึวกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่แท้จริง
– นำข้อคิด เพื่อการวินิจฉัย ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมในเชิงกลยุทธ์ ระหว่างการสัมมนา จนสามารถนำไปใช้ เพื่อเจาะตลาดราชการ
ผู้เข้าร่วมสัมนา:
พนักงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่ทำธุรกิจด้านบริการ ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาสัมนา: 1 วัน

 

UA-75256908-1