หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques)

Sales and Marketing Challenge Approach Techniques

หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ
Sales and Marketing Challenge Approach Techniques

หลักการและเหตุผล
การตลาดในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน แต่การ เปลี่ยนแปลงของตลาดในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลของการแข่งขันที่รุนแรงยังไม่เท่าความรุนแรงที่กำลังจะเกิด ใน ปัจจุบันและอนาคต เป็นผลให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทันที ทำให้ผู้ที่ทำงานขายและผู้ที่อยู่ในแวดวงของการทำธุรกิจ ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถวางแผนการขายเชิงรุกและมีกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีม งานขายต้องมีความรู้ในหลายมิติ และต้องเป็นความรู้เชิงลึกโดยเฉพาะด้านการขาย การตลาด ซึ่งเป็นพันธกิจที่มุ่งทำผลกำไรให้กับองค์กร ทำให้องค์กรมีความเจริญงอกงามได้ จนสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโต ทีมงานขายจึงเปรียบเสมือนกลจักรที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญ ความเข้าใจ ถึงการเรียนรู้กลยุทธ์การขายและการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงแนวโน้มของการทำตลาด ในทศวรรษหน้า หลักสูตร “2020 Sale and Marketing Approach Techniques” เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการตลาดและการขายที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มการทำตลาดในอนาคต และวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการขายและการตลาด เพื่อความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจ

 วัตถุประสงค์
1.ผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจแนวโน้มการขายและการตลาดสมัยใหม่
2.มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาการขายและการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นกลยุทธเชิงรุก
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในต่อการผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.มองตลาดในอนาคตและแนวการขายแบบใหม่ ๆ ที่ให้รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

 เนื้อหาในการอบรม
1.แนวทางธุรกิจในยุค 2020 ที่นักธุรกิจต้องรู้
2.สภาวะการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ที่ต้องคำนึงถึง
3.ออกแบบการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้า
4.การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดยุคใหม่
5.กระบวนการ การซื้อ และพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการวางแผน
6.PARTNERS Model เพื่อชัยชนะที่เหนือกว่าในงานขายและตลาด
7.การตลาดเชิงรุก ยุคใหม่
8.การบริหารการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
9.เทคนิคการวางแผนการตลาด
10.การบริหารข้อโต้แย้ง  แบบลูกค้ายอมรับ ประทับใจ
11.เทคนิคปฏิบัติตัวให้เป็นนักขายสายพันใหม่ ทำให้ลูกค้าซื้อไม่เลิก

 วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

UA-75256908-1