หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance

 

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance

หลักการและหตุผล
ใน สภาวการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลทำให จึงเป็นความสำคัญยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ให้มีความทันสมัยเข้าถึงลูกค้า โดยการใช้โทรศัพท์(Tele Selling Skills) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นความต้อง การของลูกค้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถพัฒนาไปถึงการดำเนินธุรกิจระยะยาวได้ พนักงานรับโทรศัพท์(Call Center) จึงเปรียบเสมือนเป็นกลจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ การพัฒนาแนวความคิดทางการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารอย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการติดต่อสื่อสารอย่างแท้จริง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกนำขึ้นมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่ง ขันในปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานรับโทรศัพท์(Call Center) และผู้ที่มีความสนใจในงานขาย หรือผู้ที่มีความจำเป็นในการสร้างธุรกิจขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการฝึกฝนติดต่ออย่างมีรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทำให้เข้าใจกลไกของการขาย การให้บริการ ทางโทรศัพท์อย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในการให้บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งทำให้พัฒนาเป็นองค์ความรู้แห่งตนเอง
• เป็นเป็นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ในที่สุด
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
1) ปรับทัศนคติ ในรูปแบบการขาย การบริการ ในทศวรรษหน้า
2 การติดต่อ สื่อสารเชิงรุกที่ได้ใจลูกค้า
3) การปรับตัวเพื่อความพร้อมในการสื่อสารแนวใหม่
4) ขั้นตอนการติดต่อ สื่อสาร เชิงรุกและการสร้าง BluePrint สำหรับการทำ Call Center
5) สื่อสาร และ บริการแบบ Effective Five Cs’ Model
6) การขจัดความกังวลใจในการสื่อสารผ่านโทรศัพท์
7) วิเคราะห์ ปัญหาในการทำการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าในแต่ละประเภท
8) การขจัดความเครียด สร้างอารมณ์ อันสุนทรีย์ ในการสื่อสาร
9) กรณีศึกษา

 

 

 

UA-75256908-1