หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่


headnamestratigicmindset

ERA

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่

เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนการบริหาร ให้ทันกาลเพื่อความยั่งยืนของความสำเร็จ

การแข่งขันที่รุนแรงภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารยุคใหม่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวตามความเป็นจริงให้สอดคล้องต่อการเปิดการค้าเสรี ไม่เพียงแต่ความเข้าใจในการบริหารแต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมองการบริหารการวางกลยุทธ์เป็นภาพรวม ทำให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางขาขึ้น ถึงแม้จะมีปัญหาต่างๆ มากมายเพียงใดก็ตาม การมองการทำงานเชิงรุก การคิดเชิงรุก การวางกลยุทธ์เชิงรุกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ จึงเป็นแนวการศึกษาที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายเพื่อที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป
เนื้อหาการอบรม
หัวข้อในการอบรม
Module 1: แนวคิดสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

1.1พื้นฐานแห่งผู้บริหารยุคใหม่
ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) บุคลิกภาพ (Personality) ผู้นำกับผู้บริหาร (Leader and Management)
1.2ศาสตร์ของผู้บริหารยุคใหม่
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Communication) การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
อำนาจแห่งการจัดการ (Power Management)
Module 2: กลยุทธ์หลักในยุคโลกาภิวัฒน์
2.1แนวคิดการจัดการในโลกการแข่งขันยุคใหม่
การนำและภาวะผู้นำ (Leading and Leadership)การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organization) การสั่งการ (Directing) การควบคุม (Controlling)
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Structure) การจัดการแข่งขันทางการตลาดเชิงรุกในยุคโลกาภิวัฒน์ (Proactive Marketing Competitive Management for Globalization)
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง และ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Strategy Change and Change Agents)
2.2การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์
การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)
– SWOT Analysis
– SFAS Strategic Conclusion
– TOWS Matrix
Module 3: 8 เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ
7s of Makinseys Framework
STP in Market Leader
Porter Competitive Strategies (Low Cost Leader vs Differentiation and Focus Strategies)
BCG Matrix
Management by Objectives (MBO)
Kaizen
Balanced Scorecard
Benchmarking
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
วิทยากร :
ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
การศึกษา
ปริญญาเอก(เกียรตินิยมเหรียญทอง) Ph.D. (Meritissimus): Management, Adamson University, Philippines
ปริญญาโท MBA. Marketing, Oklahoma City University, USA.
ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงานในอดีตด้านการศึกษา
+ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
+ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
+ สามัญสมาชิกและกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
+ อาจารย์พิเศษ/ วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
ประวัติการทำงานในอดีตภาคธุรกิจ
+ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีคอมกรุ๊ป จำกัด / บริษัทในเครือ
+ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมสเก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
+ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นครินทร์ เวิล์ดไวด์ จำกัด (เบนซ์ศรีนครินทร์)
+ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท สหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน)
การทำงานในปัจจุบัน
+ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
+ ผู้อำนวยการหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
+ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อปบิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
+ ผู้ประกอบการ ร้านแฟรนไชส์ โชคดีติ่มซำ สาขาสาธุประดิษฐ์
+ ที่ปรึกษา บริษัท เวิล์ด เอ็กซ์โปร์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ไมก้า สปาร์ค จำกัด
+ วิทยากรพิเศษ/ ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการตลาดและการบริหารองค์กร

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877, 080 620 8877
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

UA-75256908-1