หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

ผู้ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย จะไม่ปวดหัวเรื่องที่มขายอีกต่อไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารทีมขาย


Sales-Management

 

หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย
6 Tools to Manage Sales Team

เปิดเผยเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างบริหารทีมขาย ให้เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

 1. ทีมขายไม่ตั้งใจขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขาย
 2. ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้
 3. ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 4. ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงานของตนเอง
 5. ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้
 6. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขาย ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง
 7. ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม
 8. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง การสร้างยอด การเพิ่มยอดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากทีมงานขายที่ถูกกำกับและดูแลจากผู้นำการขาย ที่จะต้องเปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้เป็นการสร้างยอดขาย  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้นำการขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวคิดเป็นของตนเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะหน่ายจะเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตนเอง เช่นสินค้าที่จำหน่ายตามฤดูกาล ผู้นำการขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากพนักงานพนักงานขายของตนเอง ดังเช่นองค์กรชั้นนำทั่วไปจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำการขายเพื่อให้ผู้นำการขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมงานขายของตนเอง มีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดีที่จะสร้างยอดขาย  ซึ่งผู้นำการขายที่ล้มเหลวในหลายองค์กรเพราะองค์กรมีความความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะของการขายที่เก่งของพนักงานขายที่เก่งจะสามารถมารถขึ้นมาบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขายเป็นทักษะคนละประเภทกัน ดังนั้นองค์กรขั้นนำจึงมีประบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำงานขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 6 Tools to Manage Sales Team” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้นำการขาย ทำให้สามารถบริหารทำให้ทีมขายสามารถทำงานขายเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย และการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ในทีมงานขายของพนักงานขายแต่ละคนรวมถึงปัญหาของทีมขายเช่นกัน สร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้ทีมขายนำศักยภาพที่แท้จริงมาเพื่อสร้างยอดขายทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจขั้นตอนของ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขายอย่างละเอียดและปฏิบัติได้
 4. เข้าใจหลักการวางแผนผังแม่บทของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานจริง
 5. สร้างและพัฒนาทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 6. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะในการบริหารทีมขายที่มุ่งผลงานการขายเป็นที่ตั้ง
 • สร้างยอดขายจากทักษะการขายของทีมงาน ที่ต้องเร็ว คม และชัดเจน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการเป็นผู้บริหารทีมขาย
 • ศึกษา 6 กล่องเครื่องมือ ที่จะทำให้งานขายมีความลื่นไหล ไร้อุปสรรค
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมขาย และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขาย
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการขายที่สำคัญ (Master Sales Pattern)
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย ให้ทีขาย
 • รู้และเข้าใจถึงหลักการทำแผนกลยุทธ์ด้านการขาย (Strategic Sales Planning)
 • การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานขาย
 • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริหารทีมงานขายเพื่อสร้างยอดขาย

การออกแบบหลักสูตร
แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารการขาย (Sales Force Management Program) ที่วิทยากรสำเร็จมาจาก University of San Francisco และการเจรจาต่อรองจาก Notre Dame University  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้นำ หัวหน้างาน ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย ผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลทีมงานขาย ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร และผู้ที่ต้องการเจริญเติบโตในอาชีพการขาย

รายละเอียดหลักสูตร
วันที่ 1 : How to build up effective modern sales force management?

 • สำรวจความท้าทายและความพร้อมในการเพิ่มยอดขายของทีมงานขาย
 • บทบาทในการเป็นผู้บริหารทีมขายอัจฉริยะ
 • ข้อเท็จจริงในการบริหารทีมขายในอนาคตเพื่อการพัฒนาทีมให้ทันกาล
 • รูปแบบในการสร้างทีมขายในอุดมคติเพื่อเพิ่มยอดขาย: Sales Dream Team
 • แม่บทหรือหลักของกระบวนการในการ สร้างคนขาย ให้เข้ากับงาน
 • พัฒนากล่องเครื่องมือ 6 ใบในการบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสมดุลในการวางแผนการขาย เป้าหมาย และ คน
 • กรอบในการวางแผนการขายเพื่อการสร้างเป้าขายในทุกสถานการณ์
 • องค์ประกอบในการสร้างแผนงานการขายให้มีความเหมาะสมกับทีมขาย
 • เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อสร้างแผนการของการขาย
 • รูปแบบในการพยากรณ์ยอดขาย และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริง
 • ข้อผิดพลาดในการวางแผนการขาย แต่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

วันที่ 2 : How can build up effective organisation and professional sales team?

 • ความสำคัญในการจัดโครงสร้างทีมขาย เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการขายของทีมงาน
 • รูปแบบการจัดโครงสร้างในการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพการขายสูงสุด
 • ความสำเร็จในการจัดโครงสร้างและเส้นทางการวางโครงสร้าง
 • ประเภทของโครงสร้างในการจัดทีมขายในการทำงานต่าง ๆ
 • การจัดโครงสร้างการขายให้เข้ากันกับโครงสร้างลูกค้า
 • ความสำคัญแนวคิดเรื่องการแบ่งเขตในการขาย
 • วิเคราะห์การออกแบบเขตความรับผิดชอบในการขาย
 • การจัดเส้นทางในการเดินทางเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขายสูงสุด
 • วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียในการแบ่งเขตความรับผิดชอบในการดูแลการขาย
 • การกำหนดคุณสมบัติและสรรหาทีมงานขายให้ได้ดั่งใจ
 • กระบวนการการสรรหาและการสร้างข้อกำหนด เพื่อการทดสอบ วัดประเมินในการสรรหา
 • การมอบหมายงาน การสั่งการ ให้ได้ตามความคาดหวังของทีมงานขาย
 • รูปแบบวิธีการสั่งการ ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการสร้างทีมขาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

วันที่ 3 : How to motivate sales team to focus on increasing sales revenue?

 •  แนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานขาย
 •  การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบ you win, I win
 •  รูปแบบการสร้างแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ และอะไรความคาดหวังของทีมงานขาย
 •  ขั้นตอนในการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน
 •  การบริหารค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายขายในรูปแบบต่างๆ
 •  การออกแบบค่าตอบแทนที่ตรงวัตถุประสงค์องค์กรและตอบโจทย์ทีมขาย
 •  การสอนงาน การพัฒนาทักษะในการขาย
 •  รูปแบบการสอนงานแบบต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มยอดขาย
 •  การประเมินผลการทำงานของทีมขาย และการควบคุมทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
 • การิเคราะห์เครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยในการขาย การสร้างระบบการติดตามความคืบหน้า
 • การวิเคราะห์ 12 กรณีศึกษาและการปัญหาในงานขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart
ระยะเวลาฝึกอบรม : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลา 3 วันเต็ม ประมาณ 18 ชั่วโมง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: วศบ. MS(EM), Ph.D-Management และสำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 •  Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

 

 

 

UA-75256908-1