หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ (Key Account Management )

การบริหารลูกค้า คนสำคัญ

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

(Key Account Management )

หลักการและเหตุผล
ดัง ที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการ ดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ(Key Account Management) จึงเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เกิดกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรแบบยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทำให้เข้าใจกลไกของการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมความคิด และการนำเสนอ
Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
– ความเข้าใจในเรื่องของการการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
– ลูกค้า Key Account คือใคร
– ทำไมต้องใช้การจัดการแบบ Key Account Management
– เล็งเป้า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
– วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารลูกค้าคนสำคัญถึงสำคัญ
– ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัญ
– วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน
– การค้นหาและบริหารความคาดหวังของลูกค้าคนสำคัญแบบ Win-Win-Win
– การค้นหาและการจำแนกประเภทลูกค้าคนสำคัญในแต่ละองค์กร
– เทคนิคการมัดใจลูกค้าลูกค้าคนสำคัญ ด้วย Tri P Model
– การวางกลยุทธ์ K-A-M เพื่อความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

UA-75256908-1