หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย


การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย


                                                                                                                                     หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย

                                                                                                                                       Dynamic Time Management for Sales

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอาชีพนักขายนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายของพนักงานขายนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเห็นในเรื่องของทักษะการขาย วิธีการนำเสนอ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการขายได้ ถ้าพนักงานขายนั้นไม่มีเวลาในการเข้าพบ หรือให้เวลากับลูกค้าอย่างเหมาะสม ดังนั้นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในการขายในยุคปัจจุบัน คือการสร้างกลไกให้พนักงานขายมีโอกาสใช้เวลากับลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำไปสู่การขายและการปิดการขายให้ได้ ดังนั้นการเพิ่มยอดขายนั้น พนักงานต้องรู้จักการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า โดยการบริหารเวลาของตนเองและการทำงานให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าทั้งหมดอย่าง มีประสิทธิภาพ “หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย” จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับทีมงานขายและผู้บริหารงานขาย ทำให้เข้าใจเชิงลึกในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเล็งถึงผลลัพธ์ของการขายเป็นที่ตั้ง เพราะทีมงานขายนั้นเป็นเสมือนกลจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาแนวความคิดทางการบริหารเวลาในการขายอย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการบริหารเวลาในการขายอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายในเรื่องการบริหารเวลา
• ทำการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
• เป็นเป็นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ในที่สุด
• เป็นกลไกนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
     ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
     วันที่ 1 (Day I) บริหารเวลางานขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย
• ความสำคัญในเรื่องของการบริหารเวลาในการขาย
• ตัวช่วยที่สำคัญในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการเข้าพบและประชุมกับลูกค้าหลายรายในเวลาจำกัด
• บทบาทของนักขายกับการใช้เวลา
• เทคนิคการใช้วงล้อแห่งการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• ปัญหาของการสูญเสียเวลาของนักขาย
• เทคนิคการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อจัดการกับตนเองให้ใช้เวลาเชิงรุก
• เทคนิคการสังเกตสัญญาณต่าง ๆ ของลูกค้า
• WorkShop

 

UA-75256908-1