หลักสูตร การวางแผนตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies

การวางแผนการตลาดและการยายเชิงรุก

หลักสูตร การวางแผนตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies

 

หลักการและเหตุผลหลักสูตรการวางแผนตลาดและการขาย

ในปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของตลาดการค้าโลก ทำให้แนวทางการทำธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารจนถึงพนักงานทั่วไปนั้นต้องใช้การปรับตัวให้เป็นการทำงานเชิงรุก เพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อช่วงชิงแต้มต่อทางธุรกิจ ดังนั้นแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องนำแนวคิดของการตลาดเชิงรุก(Dynamics Marketing Concept) ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ ปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถวางแผนการตลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “ Dynamic MarketingStrategies” เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการตลาดและการขายที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มการทำตลาดในอนาคต และวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการขายและการตลาด เพื่อความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำไปใช้ ไปปฏิบัติ และวางแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. ผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการขายและการตลาดยุคใหม่
2. มีความเข้าใจหลักการผสมผสานจิตวิทยาการขายและการตลาด เพื่อให้เป็นกลยุทธเชิงรุก
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในต่อการทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างตลาดแนวรุกและแนวการขายแบบใหม่ ๆ ที่ให้รับตรงกับผู้บริโภคยุคใหม่

เนื้อหาในการอบรม

 แนวธุรกิจในทศวรรษหน้า
 วิเคราะห พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า เพื่อการวางแผน
 ออกแบบการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้า
 กลยุทธทางการตลาดที่สำคัญในยุคนี้ และในอนาคต
 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดยุคใหม่
 กระบวนการ การซื้อ และพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการวางแผน
 Partners Model เพื่อชัยชนะที่เหนือกว่าในงานขายและตลาด
 หลักการตลาดเชิงรุก ยุคใหม่ ตามหลัก 4 บวก 4
 เทคนิคการวางแผนการตลาดแบบนักการตลาดเชิงรุก
 การตลาดใดควร(Do) และสิ่งใด ไม่ควร(Don’t)
 การประเมินผลการตลาดในยุคใหม่

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

นักการ ตลาด นักขาย ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร

วิธีการสัมมนา

• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา(Case Studies)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

 

 

UA-75256908-1