หลักสูตร การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ Effective Communication for Success

หลักสูตร การสื่อสาร Communication

 

 จริงหรือไม่? ที่ว่า การสื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะทุกคนทราบกันดีว่า “หากแม้องค์กรใดมีปัญหาจากภายนอก ก็จะสามารถ ฟันฝ่าปัญหาจากภายนอกที่รุมเร้าเข้ามาได้ง่าย ถ้าองค์กรนั้นมีองค์กรภายในเข้มแข็ง มีความรักและสามัคคีกัน โดยผ่านกระบวนการของ “การสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 หลักการและเหตุผล
การสื่อสาร เป็นที่ทราบกันดีว่าจากสภาพปัญหาภายในองค์กรที่ถือว่า “น่าเป็นห่วง” อันดับที่หนึ่งได้แก่ การสื่อสาร และประสานงานที่ไม่เข้าใจถึงนโยบาย ภาระหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง หรือการเข้าถึงแนวการปฏิบัติงานร่วมกันที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนำสู่ประสิทธิผล อีกทั้งบางครั้งต้องใช้ การสื่อสาร กับบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นทีมงานหนึ่งขององค์กร ทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมี การสื่อสาร ในรูปแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  

องค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร ในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารของส่วนงานกับทีมงาน ล้วนแต่ต้องอาศัยศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงานทั้งสิ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น จะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารนั้นเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน โดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสาร เพื่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในองค์ในทุกระดับ ตั้งแต่ การสื่อสารแนวนโยบาย,การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ,การสื่อสารกับภายนอก,การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ,การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนและการทำงานได้มีประสิทธิผลขององค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรการสื่อสาร
หลักสูตรการสื่อสาร:เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ฝึกหัดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

 1. กลยุทธ์และวิธีการสำหรับ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และการประสานงานภายในองค์กรยุคใหม่ให้เกิดผลสำเร็จที่มากที่สุด
 2. เข้าใจหลัก การสื่อสาร ข้อมูลที่สำคัญ เช่นการสื่อสารแนวนโยบาย เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
 3. เข้าใจหลัก การโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกค้ามีความเข้าใจ พึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของคน เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง เพื่อมีหลักวิธีในการสื่อสาร
 5. เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 6. เข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อ การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรองแบบ win-win ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ฝ่ายขาย ธุรการงานขาย ฝ่ายสนับสนุนการขาย เลขา ธุรการและทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขององค์กร 

วิธีการ อบรมสัมมนา
หลักสูตรการสื่อสาร ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 •  Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1: 9.00-16.00 ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21 
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้สื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ
 • วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารที่เป็นปัญหาในองค์กร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอ ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอ

วันที่ 2: 9.00 – 16.00 วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของการสื่อสารของแต่ละคน 

 • การสื่อสารเชิงรับ-การฟัง ความเข้าใจ การบริหารการฟัง
 • ขั้นตอนการฟัง การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีจากการเป็นผู้ฟัง
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 •  วิเคราะห์ปัจจัยของการแสดงออกของคน เป็นรายบุคคล
 • หลักการสื่อสารแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น
 • จิตวิทยาการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงออกมา
 • ผลกระทบต่อการแสดงออกในรูปแบบตนเองและมีผลต่อคนอื่น
 • หลักการ โน้มน้าวใจ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
 • เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้า ลูกน้อง
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ฝึกหัดและจัดทำWorkshopและนำเสนอระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)
                  ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,
                  ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channe
                  นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University,   ประเทศ สหรัฐอเมริกา
                สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
                ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channe

 

 

 

UA-75256908-1