หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ :

Effective Communication for Success

จริงหรือไม่? ที่ว่า การสื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะทุกคนทราบกันดีว่า “หากแม้องค์กรใดมีปัญหาจากภายนอก ก็จะสามารถ ฟันฝ่าปัญหาจากภายนอกที่รุมเร้าเข้ามาได้ง่าย ถ้าองค์กรนั้นมีองค์กรภายในเข้มแข็ง มีความรักและสามัคคีกัน โดยผ่านกระบวนการของ

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ : Effective Communication for Success

หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร เป็นที่ทราบกันดีว่าจากสภาพปัญหาภายในองค์กรที่ถือว่า “น่าเป็นห่วง” อันดับที่หนึ่งได้แก่ การสื่อสาร และประสานงานที่ไม่เข้าใจถึงนโยบาย ภาระหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง หรือการเข้าถึงแนวการปฏิบัติงานร่วมกันที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนำสู่ประสิทธิผล อีกทั้งบางครั้งต้องใช้ การสื่อสาร กับบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นทีมงานหนึ่งขององค์กร ทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมี การสื่อสาร ในรูปแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  

องค์ประกอบที่สำคัญของ การสื่อสาร นั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร ในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารของส่วนงานกับทีมงาน ล้วนแต่ต้องอาศัยศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงานทั้งสิ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น จะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารนั้นเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน โดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสาร เพื่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในองค์ในทุกระดับ ตั้งแต่ การสื่อสารแนวนโยบาย,การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ,การสื่อสารกับภายนอก,การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ,การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนและการทำงานได้มีประสิทธิผลขององค์กรนั้น ๆ

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. กลยุทธ์และวิธีการสำหรับ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และการประสานงานภายในองค์กรยุคใหม่ให้เกิดผลสำเร็จที่มากที่สุด
 2. เข้าใจหลัก การสื่อสาร ข้อมูลที่สำคัญ เช่นการสื่อสารแนวนโยบาย เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
 3. เข้าใจหลัก การโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกค้ามีความเข้าใจ พึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของคน เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง เพื่อมีหลักวิธีในการสื่อสาร
 5. เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 6. เข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อ การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรองแบบ win-win ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ฝ่ายขาย ธุรการงานขาย ฝ่ายสนับสนุนการขาย เลขา ธุรการและทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขององค์กร 

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 9.00-16.00 ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21 
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้สื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ
 • วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารที่เป็นปัญหาในองค์กร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอ ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอ

วันที่ 2  9.00 – 16.00 วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของการสื่อสารของแต่ละคน 

 • การสื่อสารเชิงรับ-การฟัง ความเข้าใจ การบริหารการฟัง
 • ขั้นตอนการฟัง การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีจากการเป็นผู้ฟัง
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 •  วิเคราะห์ปัจจัยของการแสดงออกของคน เป็นรายบุคคล
 • หลักการสื่อสารแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น
 • จิตวิทยาการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงออกมา
 • ผลกระทบต่อการแสดงออกในรูปแบบตนเองและมีผลต่อคนอื่น
 • หลักการ โน้มน้าวใจ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
 • เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้า ลูกน้อง
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ฝึกหัดและจัดทำWorkshopและนำเสนอระยะเวลาฝึกอบรม2 วัน

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

Effective Communication for Success

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1