หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก


การเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก

หลักสูตร  การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก 

 Dynamic Train Trainer – WorkShop

หลักการและเหตุผล หลักสูตร  การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก 
ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานของพนักงานให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้จึงมีมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานได้รับรู้ความรู้ในหลายรูปแบบเหล่านั้น ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่ให้การฝึกหัด จึงมีความสำคัญยิ่งในการให้ผู้เข้าเรียนนั้นได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด สามารถที่จะทำเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยผ่านกระบวนการของการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทักษะของผู้ฝึกสอนจึงมีความสำคัญในการถูกนำมาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคนิคและ กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
หลักสูตร “การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก” จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของทีมงาน ผู้ฝึกสอน จะได้เข้าใจในบุคลิกลักษณะของผู้เรียน เทคนิคการนำการสอนให้มีความเร้าใจ โดดเด่น ทำให้ทีมงานทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการ ทำงาน ทำให้องค์กรนั้นมีความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเย็น

วัตถุประสงค์ หลักสูตร  การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก 
1. ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการสอนงาน
2. มีความเข้าใจหลักการสอนงาน สู่การปฏิบัติ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานในการสอนงาน

เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร  การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร (Training Concept)
 ขั้นตอนการฝึกอบรม (Training Process)
 คุณสมบัติและหน้าที่จำเป็นของวิทยากร(Role and Qualification of Trainer)
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
 สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน(Environment Preparing for Training)
 การพัฒนาเทคนิคการสอน โดยอาศัยหลัก 4 Dimensions
 เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียน(How to build participation learning style)
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
 การจัดเตรียมแผนการสอน (Training Plan Preparing)
 หลักการเริ่มต้นอย่างไร ให้ประทับใจ สกดคนฟัง
 หลักการพูด การใช้คำ และการบรรยาย (Verbal and Presentation Techniques)
 การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการสอน (Training media and tools)
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
 เทคนิคการฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ (Training Techniques)
 สิ่งใดควร(Do) และสิ่งใดไม่ควร(Don’t) ในการเป็นวิทยากร
 เทคนิคการรับ และการตอบคำถาม (Question Handling Techniques)
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ
พนักงาน ผู้ที่เป็นผู้ฝึกอบรม วิศวกร ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการฝึกอบรมให้กับตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• บทบาทสมมุติ (Role Play)

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

 

 

UA-75256908-1