หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร

 
 
 

หลักสูตร  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร

                                                                                                                   Effective Teamwork and Communication

หลักการและเหตุผล
“การ สื่อสาร” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ ที่รับข้อมูล ซึ่งองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น มีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารนั้นสามารถเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญ การหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงานโดยอาศัยหลักของการทำ งานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของการทำงานร่วมกัน


วัตถุประสงค์
ผู้บริหารและทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ…
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไป พัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
 Group Discussion
 Individual Assignment
 Individual/Group Presentation
 Role Play in Real Situation for Individual
 Case Study

หัวข้อการสัมมนา
 การบริหารจัดการยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 4 Intelligent for Effective Management
 Effective Communication Process
 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงาน
 สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสาร
 การวางกรอบและแผนงานเพื่อนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
 จิตวิทยาการทำงานร่วมกับและปกครองผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ความสำคัญของการสื่อสารและการบริหารจัดการ
 เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้า ลูกน้อง

ระยะเวลาฝึกอบรม :
1 วันเต็ม

 

UA-75256908-1