หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการพูดและการปรากฏตัวต่อสาธารณชน : Speech Power Program

การเพิ่มศักยภาพและปรากฎตัว

หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการพูดและการปรากฏตัวต่อสาธารณชน

Speech Power Program

หลักการและเหตุผล
ดัง คำกล่าวที่เป็นอมตะวาจาที่ว่า “ผู้ที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนเพื่อพูดต่อหน้าผู้คนได้ อย่าริทำการใหญ่” ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดต่อหน้าชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อการนำเสนอ การพูดเพื่อนำกิจกรรม รวมถึงการพูดเพื่อเป็นพิธีกร ที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักวิธีการของการพูดแล้ว ยังต้องเข้าใจถึงลำดับของความสำคัญของพิธีการที่สำคัญในการนำรายการในวัน นั้น ๆ ด้วยความสำคัญเช่นนี้ จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า การพูดได้ พูดเป็นนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จทั้งปวง ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตนเองนั้นพูดได้ แต่นั่นไม่ได้มีความหมายว่าพูดเป็น ดังนั้นการเรียนรู้จะทำให้เข้าใจถึงหลักที่สำคัญในการพูด โดยเฉพาะหลักของการพูดในที่สาธารณชน การนำเนื้อหาสาระเข้าสู่พิธีการการพูด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีทั้งเหตุการณ์บนเวทีและหลังเวที หลักสูตร “Speech Power Program” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในสังคมไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเป็นมืออาชีพด้านพิธีกร ทำให้เข้าถึงหลักวิธีการ การวางตัว และสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ควรจะละเว้นในฐานะของการเป็นพิธีกรมืออาชีพ พร้อมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจ เมื่อต้องปรากฏกายต่อหน้าสาธารณะชน ทำให้พิธีการในวันนั้น ๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีสีสรรค์ของความน่าสนใจต่อผู้รับฟัง รับชม
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ทักษะด้านการวางตัว ปรับบุคลิกภาพ และสามารถพูดในที่สาธารณะชน
2. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง สามารถสะกดใจผู้คน ผ่านบุคลิกภาพการพูด
3. ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้พูดในที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญเมื่อต้องขึ้นปรากฏกายต่อชุมชนเนื้อหาโดยสังเขป :
วันที่ 1: 9.00 – 12.00 น. – บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการพูดในงานต่าง ๆ
• บทบาทหน้าที่และความสำคัญ ของพิธีกร
• ลักษณะของการทำหน้าที่
• การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รายบุคคล
• บันทึกวีดีโอ พิจารณาความแตกต่าง
วันที่ 1: 13.00 – 16.00 น. – เสริมสร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิกภาพที่สำคัญ (Personality Clic Biz)
• การเตรียมความพร้อมเมื่อต้องขึ้นพูดในที่สาธารณชน
• การปรับบุคลิกภาพเมื่อต้องขึ้นพูดในที่สาธารณชน
• การยืน การเดิน การวางตัว และการเสริมบุคลิกภาพในการพูด
• การแต่งกาย การใช้สายตา การเสริมบุคลิกในรูปแบบต่าง ๆ
• การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
วันที่ 2: 9.00 – 12.00 น. – การฝึกประสิทธิภาพในการใช้เสียง (Voice Power Training)
• ฝึกการใช้เสียง และ คำให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง
• การควบคุมจังหวะในการพูด เพื่อความเหมาะในงานต่าง ๆ
• หลักการใช้ไมโครโฟน ในรูปแบบต่าง ๆ
• การใช้สื่อต่างๆ เพื่อการเป็นพิธีกร
• บันทึกวีดีโอ พิจารณาความแตกต่างวันที่ 2: 13.00 – 16.00 น. – การวางกำหนดการและการทำความเข้าใจ
• การกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน ลำดับการจัดงาน
• การวางบทเพื่อใช้ในการพูดในที่สาธารณะ
• หลักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิค วิธีการ
• การบริหารประเด็นคำถามในรูปแบบต่าง ๆ
• ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีบนเวทีในโอกาสต่างๆ

 

UA-75256908-1