หลักสูตร การโน้มน้าวใจ คลิป

คลิปหลักสูตร การโน้มน้าวใจ

 

ตอน ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP1) 

 ตอน องค์ประกอบการโน้มน้าวใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP2)

ตอน บุคลิกภาพของคนการโน้มน้าวใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP3)

ตอน หัวใจสำคัญของการโน้มน้าวใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP4)

ตอน จิตวิทยาเรื่องคนในการโน้มน้าวใจ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (EP5)

 

UA-75256908-1