หลักสูตร จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills

banner-จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
Professional Managerial Skills

หลักการและเหตุผล

บนโลกธุรกิจในปัจจุบันนั้น ทุกองค์กรต้องตกอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ต่างฝ่าย ต่างต้องการที่จะได้รับชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่ง ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าองค์กรนั้น ๆ ขาดซึ่งผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นผลให้การทำงานนั้นล่าช้าลงไปและบางรายถึงกับไม่ประสบความสำเร็จเท่า ที่ควร ดังนั้นการสร้างพนักงานระดับผู้นำให้เข้าใจถึงระบบการบริหารงานอย่างมือ อาชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารจะเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ อย่างมืออาชีพ ทำให้องค์นั้นมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้า ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลอง ผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหารทุกคนได้รับการมอบหมายภารกิจอันสำคัญยิ่งในตำแหน่งนี้ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง สมรรถนะ(Competencies) ของตนเองอย่างถูกหลักวิธี ซึ่งจะทำให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง หลักสูตร “จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ” ได้รับการออกแบบและพัฒนามาในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญของ บทบาทผู้บริหารมืออาชีพที่นำมาประยุกต์ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ตามหลัก CIA (Conceptual Integrated Application) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้บริหารได้สมบูรณ์และนำมาซึ่ง ความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ใน 5 มิติการบริหารจัดการดังต่อไปนี้

Day I : Module I : Managerial Leadership Model

วัตถุประสงค์
– เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำที่พนักงานยอมรับ
– เพื่อปรับสไตล์การนำให้สอดคล้องกับธรรมชาติของทีมงาน
– เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารสมรรถนะของพนักงาน

เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญในการเป็นผู้นำและความสำเร็จในองค์กร
– ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำของหน่วยงาน
– ความแตกต่างระหว่างกระบวนการจัดการกับกระบวนการนำและการสร้างบารมีในการทำงาน
– ทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ
– เรียนรู้การใช้ Power กับ Authority ที่เหมาะสม
– ผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน
– วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนสไตล์การนำ
– หลักการเป็น “โค้ช” เพื่อความเป็นเลิศในการสอนงาน
– หลักการ “สร้างแรงจูงใจ” เพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
– WorkShop ชมวีดีทัศน์ และฝึกปฏิบัติ

Day II : Module II : Managerial Achievement Model

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ ของการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
– เพื่อให้เข้าใจถึง บทบาทและกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ
– เพื่อให้ได้พัฒนาแนวคิดการบริหารที่ทันสมัยและมีแนวทางการทำงานเชิงรุก
– เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง

เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
– องค์ประกอบการบริหารงานที่สำคัญเพื่อรับการการบริหารงานยุคใหม่
– สัญญาณของปัญหาในองค์กรเพื่อการตั้งสัญญาณเตือนภัยในการบริหารงาน
– กระบวนการการบริหารจัดการในองค์การตามแนวคิดการบริหารงานในทศวรรษหน้า
– ความเข้าใจผิด ของนักบริหารงาน ที่พึงหลีกเลี่ยง
– บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของการเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับกระบวนการวางแผน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับเทคนิคการกระจายงาน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับกระบวนการควบคุมงาน ประเมินงาน
– พันธกิจหลักของผู้บริหารกับการสอนงานที่สำคัญ
– WorkShop และฝึกปฏิบัติ

Day III : Module III : Managerial Communication Model

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ
– เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ ได้งาน ในฐานะผู้บริหารมืออาชีพ
– เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญของการสื่อสารในองค์การและการสร้างประสิทธิผลให้องค์กร
– ความแตกต่างชองผลลัพธ์เมื่อมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพ
– โครงสร้างการสื่อสารอย่างผู้บริหารมืออาชีพ
– จิตวิทยาในวิเคราะห์ความแตกต่างของคน และตนเอง เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสาร
– ถอดรหัสความแตกต่างของการแสดงออก ของแต่ละคน ในรูปแบบ D-I-S-C
– พัฒนาทักษะการสร้างสื่อสารกับคนในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อการทำงานให้มีการ ประสานงาน
– รูปแบบการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
– การพัฒนาเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารภายในทีมงาน
– ชุดฝึกวิเคราะห์ตนเอง D-I-S-C และการวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการสื่อสาร

Day IV : Module IV : Managerial Development Model: Competency

วัตถุประสงค์
– เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะทีมงานอย่างมีระบบ
– เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตาม Competency
– เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญในการจัดทำ Competency ภายในองค์กร
– วิเคราะห์ถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภายในองค์กร
– กระบวนการพัฒนาศักยภาพพนักงานตามมาตรฐาน Competency
– เป้าหมายหลักของผู้จัดการในการพัฒนาพนักงาน
– ทำความเข้าใจในสมรรถนะขององค์การเพื่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
– กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานให้บรรลุถึง Competency
– การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
– การวางแผนพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
– ฝึกปฏิบัติการจัดทำสมรรถนะ(Competency) ในการทำงาน

Day V : Module V : Managerial Problem Solving & Decision Making Model

วัตถุประสงค์
– เพื่อสามารถเข้าใจและให้ความสำคัญของปัญหา
– สามารถแยกแยะสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงเพื่อการดำเนินการแก้ไข
– เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่เกิดประโยชน์สูงสุด
– เพื่อสร้างแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร
– องค์ประกอบและความสำคัญของการตัดสินใจกับความสำเร็จในองค์กร
– การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
– การวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
– วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนไม่กล้าตัดสินใจ
– ข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ
– วิเคราะห์ปัญหาขององค์กร ปัญหาของผู้บริหาร และปัญหาของทีมงาน
– กระบวนการการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อการแก้ปัญหา
– ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
– วิเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
– การบริหารองค์ประกอบของข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
– การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและอุปสรรค
– WorkShop และ ชมวีดีทัศน์เพื่อการตัดสินใจ

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 5 วันเต็ม

 

 

 

 

UA-75256908-1