หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน KPI

ดัชนีชี้วัดผลงาน


หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน

Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน นี้เป็นยุคของการบริหารจัดการสมัยใหม่นั้น ทำให้คนทำงานในทุกระดับชั้น ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจและยอมรับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ทุกคนรู้จักดีในเรื่องของการเปิดการ ค้าเสรี พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารคือผู้ที่ต้องทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์การ โดยการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรใน ทุกด้าน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรืออื่นๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ดังนั้นการสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายที่สำคัญให้พนักงานเดิน และเข้าใจถึงระดับความก้าวหน้าหรือระดับของความสามารถของตนเอง
หลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator : KPI” จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถที่จะออก แบบแนวคิดว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่นั้นควรเป็นเช่นไร จะสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกได้อย่างไร ทำให้การตัดสินใจขององค์กรนั้นมีความเฉียบคม ทำให้สามารถเลือกวิธีในการทำธุรกิจให้ชนะได้อย่างไร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1) เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการมี ดัชนีชี้วัด
2) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
3) เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
4) ประโยชน์จากการบริหารภายใต้ ดัชนีชี้วัด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยายเชิงวิชาการ แบบ Adult Learning Approach และ การปฏิบัติการ (Workshop)

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
– แนวโน้มธุรกิจเชิงรุก ในทศวรรษหน้า
– ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร(SWOT)
– เทคนิค Double Window Analysis
– ปิรามิดกลยุทธ สำหรับหน่วยงาน
– การจัดโครงสร้างตามแนวคิด ธุรกิจเชิงรุก
– การวางแผน ตั้งเป้าหมาย วางนโยบายขององค์กรตนเอง
– การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์
– ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
– เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตามหลัก C to O
– กรณีศึกษา
– ขันตอนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
– วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ในกรณีที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจแล้ว)
– เทคนิคการสร้างและวิสัยทัศน์ พันธกิจ (ในกรณีที่ยังไม่มี)
– การสร้างดัชนีชีวัดที่สำคัญ ความสำคัญและประโยชน์
– วิเคราะห์และป้องกันความล้มเหลวของการกำหนด KPIs
– การจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ของธุรกิจ
– แนวคิดเรื่องการจัดทำ BSC และ KPIs
– เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เที่ยงตรงและทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
– การจัดทำ BSC และ KPIs ให้กับพนักงานในแต่ละฝ่าย
– การสร้างแผนงานเชิงรุก (Dynamic Action Plan)

 

 

UA-75256908-1