หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว : Top Performance Selling Skills

 

ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว

 

หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว

 Top Performance Selling Skills

หลักการและเหตุผล
จาก สภาพการแข่งขันที่รุนแรง ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีอย่างต่อเนื่องและเป็นการยากที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากสภาพแรงกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อสภาพของการทำธุรกิจแทบทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรนั้นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเจริญเติบโต ทันต่อแสภาพการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่ต่อสู่ได้ในทุกสภาวการณ์ รวมถึงการต่อสู้กับคู่แข่งขันทางธุรกิจ หน่วยงานขายเป็นหน่วยงานที่สำคัญ เปรียบเสมือนเฟืองตัวแรกในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ และเติบโตตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญในการที่จะเสริม เขี้ยวเล็บของทีมงานขายตนเอง มีความมั่นใจ มุ่งมั่นและสามารถมองกลเกมทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ จนสามารถที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการขายของตนเอง สร้างเอกลักษณ์ที่สำคัญในการเป็นนักขายมืออาชีพ หลักสูตร “ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการขายในมิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเสริมเขี้ยวเล็บให้มีความคมขึ้นในการขาย ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ ไม่เพียงมุ่งหวังแค่การเพิ่มยอดขาย แต่ต้องเล็งผลถึง การทะลุเป้าขาย แบบไม่ยาก และเหนือคู่แข่งขัน สามารถที่จะขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่สำคัญในการขาย ทำให้นักขายสามารถขายให้ “ทะลุเป้าได้เพียงปลายนิ้ว”

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและปรับกลยุทธ์การขายในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
2) ยกระดับทีมงานขายได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย

เนื้อหาของหลักสูตร
• ความสำคัญของนักขายและการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจวิกฤต
• วิเคราะห์ผู้ซื้อ วิเคราะห์เป้าหมาย เพื่อเจาะใจในทุกกรณี
• ทำอย่างไรที่จะหนีคำว่า “อวสานเซลแมน”
• สร้างตนเองให้เป็นนักขายสายพันธุ์ใหม่
• กรณีศึกษา การเป็นผู้แทนขายที่ประสบความสำเร็จ
• การจัดโครงสร้างการขาย เพื่อวิเคราะห์กระบวนยุทธ์และเทคนิคในการขาย
• การบริหารเวลาที่สำคัญ เพื่อขึ้นเป็นนักขาย “ชั้นเซียน”

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วันเต็ม

 

UA-75256908-1