หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Skills: Back to the basic

 นักขายป้ายแดง

 

หลักสูตร นักขายป้ายแดง

Professional Selling Skills: Back to the basic

บนโลกของการแข่งขันทางธุรกิจนั้น หลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่า “การขาย” กลายเป็นปัจจัยในระดับต้น ๆ ที่จะทุกองค์กรนั้นจะนำมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ ซึ่งแนววิธีการเช่นนี้ต้องให้มีการสอดคล้องกับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วดังในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลทำให้ทุกธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้นในการแข่งขัน ใครสามารถเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด เข้าใจกระบวนการของการขายได้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น จึงเป็นความสำคัญยิ่งที่ ทุกองค์กรจะต้องพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเข้าถึง ลูกค้า ซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีว่า การขายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นความต้องการของลูกค้าที่ดี ที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถพัฒนาไปถึงการดำเนินธุรกิจระยะยาวได้ ผู้แทนขายจึงเปรียบเสมือนเป็นกลจักรที่สำคัญในการขับ เคลื่อนภารกิจนี้ ดังนั้นการพัฒนาแนวความคิดทางการขายอย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างแท้จริง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกนำขึ้นมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่ง ขันในปัจจุบัน หลักสูตร “นักขายป้ายแดง” จะทำให้ทุกคนที่สนใจงานขาย ทำงานขาย หรือผู้ที่ผ่านสนามการขายมา ได้ปรับกระบวนการของการขายให้ตรงกับแนวคิดในยุคที่ทันสมัย ทำให้การฝึกฝนการขายอย่างมีรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
     • เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทำให้เข้าใจกลไกของการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย ซึ่งทำให้พัฒนาเป็นองค์ความรู้แห่งตนเอง
• เป็นเป็นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ในที่สุด
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
     ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้แทนขายทั้งที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
     เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
     • แนวคิดเกี่ยวกับการขายและแนวทางการบริหารธุรกิจในยุค WTO
• โอกาสต่าง ๆ ในความก้าวหน้าเมื่อท่านทำงานขาย
• ประเภทของนักขายต่าง ๆ ตามแนวคิดของ Robert N.Mc.Murry
• สูตร ความสำเร็จในงานขาย อย่างมีประสิทธิภาพ
• 7 ขั้นตอนของการเป็นนักขาย มืออาชีพ
• การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า การค้นหาโอกาสในการขาย และนำไปบริหารจัดการ
• ยุทธ์วิธีการ ติดต่ออย่างไร? ไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธ
• การโต้แย้งแบบใด แบบมืออาชีพในงานขาย
• เทคนิคการนำเสนอเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ
• การสร้างยอดขายแบบใหม่ โดยไม่ต้องปิดการขาย
• ปัญหาและอุปสรรคของการปิดการขาย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
• การบริหารการสนับสนุนการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า
• แผนปฏิบัติการรายกลุ่ม และ บุคคล

 

UA-75256908-1