ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

 

 

ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

 

หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

Unlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor)

 ในชีวิตของการทำงานนั้นมีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองจนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะมองเห็นแต่จุดอ่อนของตนเอง โดยมองข้ามความสามารถที่แท้จริง ทำให้ตนเองไม่ประสบความเร็จเท่าที่ควร ซึ่งกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญคือการพัฒนาความมั่นใจด้วยเครื่องมือที่จะทำให้ตนเองมีความพร้อมในการฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี เพราะในการทำงานนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ มีกระบวนการที่มาจากพลังในตนเอง มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น การกระตุ้นพลั้งในตนเองทำให้ตนเองมีความเชื่อมั่น อันประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นในวิชาชีพของการสอน การให้ความรู้ ทำให้ตนเองตกผลึกทางความคิดและสามารถที่จะเดินข้ามช่องของความกลัว ความไม่มั่นใจไปได้ ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงรากแท้ของความต้องการของตนเอง จะทำให้ตนเองสามารถที่จะปลดล็อก ความไม่มั่นใจในตนเอง และมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น

หลักสูตร “ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดให้สำเร็จ Unlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เสริมสร้างพลังในตัวพนักงานให้มีพลังในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน ในการเป็นวิทยากร ที่จะให้ความรู้ผู้อื่น สร้างความเจริญก้าวหน้าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากทำงานในฐานะผู้ให้ความรู้ผู้อื่น
 • สามารถสร้างแผนงานในการรรลุเป้าหมายในผลสำเร็จในการทำงาน
 • พัฒนาแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อการทำงาน
 • เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในการสอน
 • เข้าใจถึงแก่นแท้ของการสร้างมั่นใจแบบถาวร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิทยากร เทรนเนอร์ ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป พนักงานต้อนรับทุกระดับที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงที่

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 3 ชั่วโมง การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

หัวข้อการอบรมสัมมนา

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้มีพลัง มีความมั่นใจในการนำเสนอ การสอนผู้อื่นให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย 2 โมดูลดังต่อไปนี้

 Module1: ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลสำเร็จ

 • ความเป็นจริงสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันและการปรับตัวที่สำคัญ
 • กฏเกณฑ์ ในการทำงานยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 กับคำว่า Make War or Die?
 • ความสำคัญของการทำงานแบบเชิงรุก โดยมองศักยภาพของตนเองเป็นที่ตั้ง:ปลุกปลดล็อคพลังความสำเร็จในตนเอง
 • แนวคิด “Get It Done : พร้อมหรือไม่ ให้เป็นวิทยากร” สร้างผลสำเร็จของงานสอนอย่างน่าพึงพอใจ
  • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

กิจกรรม: การวิเคราะห์งานเดี่ยวและการประชุมกลุ่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน Module1 :

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันกับ ประเทศไทย 0
 2. ปลุกพลังความความคิด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอน

Module2: ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดให้สำเร็จ

 • วิเคราะห์เส้นทางของความสำเร็จ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
 • การวางเป้าหมาย การสร้างแผนผังของความสำเร็จ
 • การสร้างจุดเชื่อม จุดวัดความสำเร็จของตนเองในแต่ละช่วงเวลา
 • การพัฒนาพลังแห่งความเชื่อมั่นเพื่อความสำเร็จของตนเอง
  • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

กิจกรรม: การฝึกปฏิบัติ การประชุมกลุ่ม การนำเสนอผ่านการเล่าเรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน Module2 :

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจมีเครื่องมือเพื่อทำให้ตนเองมีความเชื่อมั่นในการสร้างความสำเร็จในการสอน
 2. การสร้างเครื่องมือตรวจวัดและประเมินผลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม (6 ชั่วโมง) การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

 

 

UA-75256908-1