หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า : Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

ปลุกพลังความคิดพิชิตใจลูกค้า

หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า  

Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques

หลักการและเหตุผล
จากกระแส ของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงดังเช่นยุคปัจจุบัน ซึ่งยังมีผลต่อเนื่องไปถึงในอนาคตและจะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน ของธุรกิจ ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทำให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่กุมชัยชนะไว้เสมอ จึงทำให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหลายต่างใช้ความพยายามที่จะต้องค้นหาเคล็ด วิธี ที่จะครอบครองใจและเข้าถึงแก่นแท้ความต้องการของลูก ค้าอย่างแท้จริง ซึ่งพันธกิจนี้กลายเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของผู้ที่ต้องติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จึงต้องมีการปลุกพลังของความคิดในหลากหลายมิติทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะค้น หาสิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหวัง ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น สำหรับวิธีการที่สำคัญในแต่ละองค์กรจะต้องคำนึงไว้ คือ ต้องเร่งที่จะปรับทีมงานจาการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่จะฝึกทีมงานขาย ทีมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทำงานขายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขาย หรือลูกค้าสัมพันธ์นั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำ งานขององค์กร ดังนั้น หลักสูตร “ปลุกพลังความคิดพิชิตใจลูกค้า” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการขายที่ ผู้ทำงานขายต้องรู้ เพื่อจะมีความคิดที่สร้างสรรค์ เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้การเรียนรู้นั้นสั้นลงและกระชับ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำมาพัฒนาแนวความคิดทางการขาย สร้างความเจริญต่อองค์กรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป..

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้
• เข้าใจถึงแก่นแท้ของการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวนักขายเพื่อการพิชิตใจลูกค้า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ทีม งานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models และการ Coaching การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
• ความสำคัญของการปลุกความคิดพิชิตใจลูกค้า
• ปัญหาและอุปสรรคเมื่อต้องปลุกพลังทางความคิด
• วิเคราะห์จิตวิทยา Customer inside to Outside Model
• ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขายให้ลูกค้า
• หลักการสร้างความประทับใจ เหนือใจลูกค้า
• หลักการพิชิตใจด้วย 3 Ps’ Model
• กรณีศึกษา เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

 

UA-75256908-1