หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา : Mastering Manager Models

ผู้จัดการ 360 องศา

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา

  Mastering Manager Models

“พบกับต้นแบบของการบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งบทบาท และหน้าที่ ที่ผู้จัดการยุคใหม่ ต้องรู้”

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการ
• แนวคิดการบริหารจัดการในฐานะเป็นผู้จัดการสมัยใหม่
• เข้าในหลักการสร้างสมดุลในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• แนวคิดการบริหารอย่างมืออาชีพ
• ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ถึง ระดับผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร

รูปแบบการฝึกอบรม
• การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ ดูวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
• LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
• เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 5 วันเต็ม

หลักสูตรอบรมผู้จัดการ:
Module 1 : จิตวิทยาการบริหารคนในฐานะผู้จัดการยุคใหม่

จากกระแส การแข่งขันที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ทำให้กระบวนการของการบริหารจัดการจำเป็นต้องปรับ เปลี่ยนให้ทันยุค ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่ในทุกองค์กรนั้นต้องเผชิญกับสภาพของการแข่ง ขันที่รุ่นแรง และดูเสมือนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จากการบริหารจัดการที่อาศัยผู้จัดการที่ทำหน้าที่เสมือนผู้นำหางเสือที่ สำคัญ ที่จะคอยผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีการเคลื่อนที่ไป กลับกลายเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะให้มีการประคองหางเสือไปด้วยกัน ในมิติของการบริหารงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับกับคำกล่าวที่ว่า การเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือ ผู้นำที่ทำตัวไม่ใช่ผู้นำ ซึ่งมีนัยสำคัญที่ว่า..เป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านจิตวิทยา องค์การมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการมีมุ่งเน้นที่กระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหลักการปกครองคน มีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจ การวางแผน การสร้างคน การให้คำปรึกษา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลผลิตผ่านทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นกระบวนการของการสร้างผู้จัดการให้มีความรอบรู้ในทุกมิติของการบริหาร จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในหลักของการบริหารจัดการและถ้าองค์กร ใดสามารถที่จะสร้างผู้จัดการให้สามารถบริหารภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ สมัยใหม่ได้แล้ว หนทางขององค์กรนั้น ที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรอีกต่อไป หลักสูตร “ผู้จัดการ 360 องศา” Mastering Manager Models ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับการสร้างผู้จัดการในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สังคมหมู่มาก โดยจะมุ่งเน้น การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญในการบริหารงานยุคใหม่
• ความเข้าใจผิด เมื่อขึ้นเป็นผู้นำ
• กระบวนการการบริหารงานแบบบูรณการ
• จิตวิทยาการบริหารทีมงาน ทำอย่างไรให้มีบารมี
• การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
• จิตวิทยาการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละประเภท เพื่อการบริหารจัดการ
• กรณีศึกษา ดูวีดีทัศน์ และชุดฝึกกระบวนการวิเคราะห์ผู้อื่น ตามหลักจิตวิทยา

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ
ใน บรรยากาศการแข่งขันในเวทีการค้าเสรีซึ่งรุนแรง การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและมีทิศทาง ผู้บริหารในฐานะผู้นำองค์กรต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางและการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงานเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีแนวทาง และวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทั้งการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงการที่องค์กรต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดขึ้น

หัวข้อฝึกอบรม
• ภาพรวมของการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
• กระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์
• กลยุทธ์ที่สำคัญต่าง ๆ ในแต่ระดับของระดับองค์กร
• วิเคราะห์กระบวนการของความคิดและความคิดเชิงกลยุทธ์
• การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมขององค์กร เพื่อวางกลยุทธ์
• แนวทางกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ สร้างทิศทางทางธุรกิจ
• การกำหนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร
• สร้างแผนปฏิบัติการที่สำคัญ (Action Plan)
• Work Shop-นำเสนอผลงานกลุ่ม

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module 3 : การบริหารเวลาและการควบคุมการประชุม
การ บริหารเวลาได้ดี ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ และชีวิตมีความสุข ผลดีของการบริหารเวลาในงาน คือ สามารถทำงานเสร็จทันกำหนด มีเวลาเหลือสำหรับ การคิดริเริ่ม พัฒนาปรับปรุงงาน จึงทำให้มีความก้าวหน้า มีความสุขในการทำงาน ส่วนผลดีของการบริหารเวลาในชีวิตส่วนตัว คือ จะมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น สุขภาพดี และสุขภาพจิตดี มีชีวิตอย่างมีความสุข
ในส่วนของการประชุม ซึ่งทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าในระดับต่างๆ ต้องใช้เวลาอย่างมากในแต่ละวัน และแต่ละปี เนื่องจากการประชุมที่ขาดประสิทธิภาพ ใช้เวลาเกินจำเป็น การขาดเทคนิคในการประชุม การไม่พิจารณาผู้เข้าประชุมอย่างเหมาะสม และขาดการเตรียมประชุมที่ดี เทคนิคการประชุม จึงมีความสำคัญทั้งต่อความสำเร็จของงานและความสำเร็จของผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าในระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารเวลาและ การประชุม
2. เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดต่างๆในการบริหารเวลาและ การประชุม
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคต่างๆในการบริหารเวลาและ การประชุม
4 .เพื่อนำปัญหาในการบริหารเวลาและ การประชุม มาหาทางแก้ไข

การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิผลของงานและความสำเร็จในชีวิต
• ความสำคัญของเวลา
• ข้อผิดพลาดในการใช้เวลา
• แนวทางการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการทำงาน
• การจัดทำงบประมาณเวลา
• การจัดลำดับความสำคัญของงาน
• เทคนิคต่างๆในการบริหารเวลา
• การใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับงานประเภทต่างๆ
• การวางแผนการทำงานแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ
• เครื่องมือในการบริหารเวลา
• การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารเวลาและการแก้ไข

หัวข้อฝึกอบรม
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล

• ความหมายและความสำคัญของการประชุม
• วัตถุประสงค์ของการประชุม
• รูปแบบของการประชุม
• องค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิผล
• การวางแผนการประชุม
• การดำเนินการประชุม
• เทคนิคการบริหารเวลาในการประชุม
• เทคนิคการประชุมอย่างมีชีวิตชีวา
• เทคนิคการประชุมให้ตรงเวลา
• การติดตามและประเมินการประชุม
• ข้อผิดพลาดในการประชุมและวิธีแก้ไข

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module 4: Coaching Technique for Effective Manager
พนักงาน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ มีความสามารถ มีจุดแข็งในการพัฒนาให้เก่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับบทบาทผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญ เราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน ทีมงานของเรา
สิ่ง สำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงาน ที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุก ๆ วัน

วัตถุประสงค์
) เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคท ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญของ Coaching กับภาวะผู้นำในปัจจุบัน
• ความท้าทายของผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง
• การสอนงาน (Coaching) คืออะไร?
• การพัฒนาทัศนคติในเชิงบวก
• ประโยชน์และคุณภาพของการโค้ชชิ่ง
• ประเภทของการโค้ชชิ่ง
• ทำอย่างไร จึงจะสอนงานได้?
• กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
• การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสอนงาน
• ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน
• เครื่องมือช่วย Coaching
• องค์กรจะรักษาคนดีและคนเก่งด้วย Coaching ได้อย่างไร
• กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module 5 : การสร้างพลังและแรงจูงใจทีมงาน
ใน สภาพของความเป็นจริงภายใต้การบริหารจัดการนั้น ผู้จัดการเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำงานผ่านการทำงานของผู้อื่นให้สามารถที่จะ บรรลุเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรนั้น ๆ ได้ แต่มีผู้จัดการจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะบริหารตามกลไกที่ได้วาง ไว้ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจาก ผู้จัดการผู้นั้นขาดความเข้าใจในกลไกของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารงานให้ผู้อื่นและสนับสนุนตนเองในเรื่องของการบริหารจัดการ ในองค์กร ผลที่ตามมาคืองานก็ไม่บรรลุเป็นหมายที่องค์กรต้องการ และในที่สุดก็ทำให้องค์กรนั้น ตกอยู่ในสภาพของความกดดัน นำมาซึ่งไม่มีบรรยากาศของการทำงานที่ดี ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้จัดการเข้าใจถึงหลักการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ทีมงานนั้นทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมงานนั้นรู้สึกมีความสนุกและชื่นชอบต่อการทำงาน หลักสูตร การสร้างพลังและแรงจูงใจทีมงาน ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้จัดการนั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงองค์ประกอบ ที่สำคัญในการทำงาน การบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงในในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนามุมมอง และเพิ่มความเข้าใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเพิ่มความก้าวหน้าให้กับองค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
2. สร้างกลการทำงานให้ประสานการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. เป็นพื้นฐานการพัฒนาในมิติของการทำงานในด้านอื่น ๆ

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
• องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงในองค์กร
• เทคนิคการสร้างพลังแห่งการพัฒนาตนเอง
• 8 พลังในการเป็นผู้นำที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน
• หลักวิธีการสร้าง 8 พลังในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
• ประเภทของแรงจูงใจที่สำคัญและการนำไปใช้ในการบริหารงาน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงให้แก่ทีมงานในรูปแบบต่าง ๆ
• กรณีศึกษา

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

UA-75256908-1