หลักสูตร พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จำเป็น + วางแผนมิติการขายใหม่ + ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว

พลิกเทคนิคการขาย

 

หลักสูตร พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จำเป็น + วางแผนมิติการขายใหม่ + ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว

 

จากสภาพการแข่งขันที่ รุนแรงบนโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ทุกธุรกิจนั้นต้องตกอยู่มนสภาพที่ต้องแข่งขันกันสูงอยู่ตลอดเวลา แรงกดดันต่าง ๆ เข้ามาในหลายรูปแบบในเวลาอันใกล้เคียงกัน และยังเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ รวดเร็ว กระบวนการของการขายซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการจะนำพาองค์กรให้อยู่รอด ปลอดภัย ทักษะที่ขายอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งที่จะนำพา ให้องค์กรนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมลูกค้า และสร้างกลไกการบอกต่อทำให้ลูกค้าหลายคนกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ หรือนำลูกค้ารายใหม่ ๆ มาให้ ทำให้การดำเนินธุรกิจต่างๆ เจริญรุ่งเรื่องอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการเช่นนี้จึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย เทคนิค ความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในส่วนงานขาย ซึ่งเป็นกลจักรตัวแรก ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งในองค์กร
หลัก สูตร “พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤต เศรษฐกิจ ถดถอย” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการขายที่สามารถจะฝ่า วิกฤตทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังสามารถที่จะเปิดตลาดใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ดัวยแนวคิดของการจะเป็นนักขายที่จะทะลุเป้าขายได้นั้น ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการเริ่มจากการวางแผนในการขายที่ดี การสร้างกลยุทธ์ เข้าใจแนวการเดินกลยุทธ์ รวมถึงเทคนิคในการขายที่เป็นเลิศ สร้างความพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดในปัจจุบันและอนาคต จนทำให้สามารถสร้างผลงาน แบบทะลุเป้าขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและสร้างกำไรสูงสุดให้กับองค์กร จึงเป็นการปฏิเสธไม่ได้เลยถึงแนวคิดที่นักขายยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียน รู้และปรับตัวให้ทันต่อการตลาดยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วให้ตนเองนั้นมีประสิทธิภาพและมีผลงานสร้างความเจริญเติบโตให้กับ องค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนแนวการพัฒนาการขาย ภายใต้สภาวะของโลกการค้ายุคใหม่
 สามารถวางแผนในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวะของเศรษฐกิจสมัยใหม่
 ศึกษาแนวคิด เทคนิคการขายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
 สร้างกำลังใจให้นักขายได้ปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทีม งานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

เนื้อหาการบรรยาย

วันที่ 1:
 การแข่งขันทางธุรกิจภายใต้กฏบัติอาเซียน ที่เข้ายุคการแข่งขันแบบปัจเจกบุคคล (จะเกิดอะไรขึ้น กับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจในปี 2558)
 บทบาทการทำงานนักขายในยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ
 การวางแผนทางความคิดในงานขายอย่างสุดยอดนักขายมืออาชีพ
 วิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ ตามแนวคิด POWER นำมาซึ่งโอกาสในการขาย
 ความสามารถเปรียบเทียบในการแข่งขัน
 การเจาะหาความต้องการ และความคิดของลูกค้า
 ทักษะและความสามารถที่สำคัญของนักขายเพื่อฝ่าวิกฤติ
 การบริหารลูกค้าคนสำคัญ การสร้างพันธะทางการขาย
 WorkShop

วันที่ 2:
 เข้าใจและจัดโครงสร้างการขายแบบ FLEX Models
 ขายอย่างไร ในภาคอุตสาหกรรม แบบได้ใจได้ออร์เดอร์ และยั่งยืน
 หลักการสร้างอิทธิพลเหนือความคิดลูกค้า กลไกการชนะใจให้เป็นพวกเรา
 หลักการสร้างแต้มต่อ สร้างกลไกการโน้มน้าว ตามวาระงานที่สำคัญ
 การสนับแนวคิดลูกค้า เพื่อพิชิตใจให้ได้ออร์เดอร์
 WorkShop

 

UA-75256908-1