หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

 
headthesupervisorskillThe Supervisor

 

 หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

หลักการและเหตุผลหลักสูตร หัวหน้างาน

หัวหน้างาน ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบรัดธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกๆด้านอย่างเข้มงวดอยู่ทุกวันนี้ การที่จะฝ่าฟันยืนหยัดอยู่ให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าจะสามารถแสดงพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับปรุงและพัฒนาออกมาได้มากน้อยเพียงใดเพราะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกแขนง ต่างมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด โดยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ปรับปรุงด้านระบบ การบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดต้นทุน การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำ ในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในหลายๆด้าน เช่น มี ทักษะการเป็นหัวหน้างาน และ ภาวะผู้นำ ที่ดี ใช้ หลักการบริหาร และการจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี รู้จักวิธี การเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคลได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หลักจิตวิทยาในการบริหารเป็นอย่างดี ดังนั้น ในการอบรมด้าน หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ จึงเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้างให้ ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถได้อีกทาง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน ที่สามารถนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรหัวหน้างาน: (Objective)
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง หลักการเป็น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ  ที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้รู้ หลักบริหาร หัวหน้างานและการจัดการแบบมืออาชีพ
3.เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ
4. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เนื้อหาวิชา ( Content ) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 9.00 – 16.30
วันที่ 1
1. การเรียนรู้สู่ภาวะ การเป็นผู้นำ หัวหน้างาน บทบามของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหาร หัวหน้างาน และการจัดการแบบมืออาชีพ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและหัวหน้างานมืออาชีพ
4. หลักการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคล
5. องค์ประกอบของความสำเร็จในการเป็น หัวหน้างาน
6. หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและการบริหารคน ตามแนวคิดการเป็น หัวหน้างาน

วันที่ 2 
7. หลักการวิเคราะห์งานของหัวหน้างาน
8. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์
9. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทีมงานในฐานที่เป็นหัวหน้างาน
10. การใชัเครื่องมือในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา
11. ภาวะผู้นำ และหลักการตัดสินใจ
12.การจัดทำเวิร์คชอปและการนำเสนอ

สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างาน
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ
– มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี
– รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้
– สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี

วิธีการอบรม

– ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
– ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
– กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
  • จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Computer & Engineering Management
  •  จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การบริหารจัดการ-Management
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University,   ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

หัวข้อบรรยาย “The Supervisor Skills”

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

UA-75256908-1