หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์

เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ

มั่นใจในทุกการเสนอ หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะนำเสนอสินค้าได้อย่างโดดเด่นเหนือใคร

เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ

Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy

หลักการและเหตุผล
ใน ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่า การนำเสนอ นั้นมีความสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการนำขายสินค้านั้น ๆ เพราะถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะมีคุณลักษณะที่ดี มีจุดเด่นและมีประโยชน์ที่ผ่านกระบวนการของการพัฒนาสินค้ามาเป็นอย่างดีก็ ตาม แต่ก็ไม่ได้หมาย ความว่าสินค้านั้น ๆ จะเป็นความต้องการของลูกค้า สาเหตุหลัก ที่เป็นเช่นนี้มาจาก การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร จึงทำให้พลาดโอกาสของการขายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้าที่สำคัญ จะสามารถที่จะสะกด อารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้างศรัทธากับผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นจึงจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นการที่พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอจึงมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมจุดแข็งของสินค้าและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า ทำให้สามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายได้อย่างไม่พลาดเป้า

แนวคิดเรื่อง หลักสูตรการนำเสนอ
หลักสูตรการนำเสนอ
นี้ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจากปัญหาการนำเสนอต่างๆ ของผู้นำเสนอ โดยรวบรวมจุดอ่อนต่างๆ ในการนำเสนอที่เกิดขึ้น มาพัฒนาเป็นหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับทีมงานในฝ่ายขาย นักการตลาด พนักงาน หรือผู้บริหารที่ต้องนำเสนองานของตนเอง เพื่อให้ได้ผลงาน ทำให้มีความเข้าใจในเชิงลึก ของเทคนิคการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังของตนเองให้กล้านำเสนอ การเตรียมพร้อม การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้า ฝึกทักษะการพูด การฟัง การมีส่วนร่วมกับลูกค้า การสร้างความยอมรับ การเน้นย้ำและการโน้มน้าว สร้างจุดสนใจของลูกค้าให้เห็นความสำคัญสินค้า ที่จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานที่ต้องใช้การนำเสนอ ทีมงานในฝ่ายขาย นักการตลาด พนักงาน ผู้บริหารที่ต้องนำเสนองานของตนเอง หรือผู้ที่สนในในเทคนิคการนำเสนอทั่วไป 

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบหลักการและ เทคนิคการนำเสนอ สินค้าอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อมีหลักสหรับการนำไปฝึกฝนทักษะการนำเสนอ ลดความกังวล ลดความประหม่า ใน การนำเสนอ
3. ทักษะด้าน การโน้มน้าว การสื่อสาร การตอบโต้ ผู้ฟัง ทำให้มีความน่าสนใจและตัดสินใจซื้ออย่างพึงพอใจ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา :

 • ทักษะเริ่มต้น ก่อนการนำเสนอ: ความจำเป็นในการนำเสนอ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จใน การนำเสนอ
 • วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้นำเสนอ เพื่อการค้นหา เทคนิคการนำเสนอ หรือวิธีการนำเสนอ ที่เหมาะสมในแต่ละคน
 • การจัดโครงสร้าง การนำเสนอ ในหลักของ Fours’ Sounds
 • ใครคือ เป้าหมายการนำเสนอ วิธีการจัดการเป้าหมาย แบบ 3 Ls’ model
 • การวางแผนการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • เทคนิคการนำเสนอแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหมาย แบบกลุ่ม
 • “Content is a King” การพัฒนาเนื้อหาให้ตอบโจทย์ในทุกครั้งของ การนำเสนอ
 • ขั้นตอนใน การนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • ประเภทของสื่อการนำเสนอและการบริหารจัดการ สื่อการนำเสนอ เพื่อการดึงดูดความสนใจ
 • ข้อควรปฏิบัติของผู้นำเสนอ ควรทำ(Do) และไม่ควรทำ(Don’t) ใน การนำเสนอ
 • เทคนิคการลดความประหม่า และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
 • เทคนิคการตอบคำถามและการจัดการข้อโต้แย้งในขณะนำเสนอ
 • การดำเนินการ วัด ประเมิน ปรับแก้ ในการนำเสนอ
 • ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการนำเสนอ รายบุคคล

รูปแบบการสัมมนา
1. เป็นการเรียนรู้แบบ Adult Learning Technique ทำให้ผู้เรียนรู้สึก สนุก ไม่เบื่อ เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยไม่ต้องกลับมาทบทวน
2. เน้นการ ทำกิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติการนำเสนอ (Presentation Workshop) โดยการ จำลองสถานการณ์จริง 80% การบรรยายและทฤษฎีการนำเสนอ 20 %

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ข้อคิดการนำเสนอ:

“สินค้าอาจจะดีที่สุดในโลก แต่ขายไม่ได้ เพราะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเข้าใจ ในสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอ ฝึก ทักษะการนำเสนอ ด้วย “หลักสูตรการนำเสนอ” ที่เป็นมาตรฐาน เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ”

 

UA-75256908-1