หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้านEffective Strategic Sales Approach

เทคนิคการขายหน้าร้าน

หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach

(Shop Selling for Sales Consultants (SC), Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA)

 ในการบริหารการขายพนักงานหน้าร้าน คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 1. พักงานขายหน้าร้านท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน
 2. พนักงานขายหน้าร้านไม่สามารถเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้
 3. พนักงานขายหน้าร้านไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย
 4. พนักงานขายหน้าร้านไม่ใส่ใจในลูกค้า เมินเฉย
 5. ลูกค้าไม่พอใจกิริยาท่าทางการแสดงออกของพนักงานขาย
 6. ไม่มีความรู้ดีที่พอในการนำเสนอ เงื่อนไข โปรโมชั่น เงื่อนไขการขาย
 7. พนักงานขายไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้สนใจซื้อกับบริษัทได้
 8. และความท้าทายอื่น ๆ ของที่ปรึกษากาขายหน้าร้าน

 

หลักการและเหตุผล

หัวใจหลักของการขายหน้าร้านหรือประจำบูธนั้นคือพนักงานขายที่ถูกเรียกว่า Sales Consultants (SC) , Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจ ซึ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งความต้องการและพฤติกรรมการแสดงออก ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าจึงคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่ผู้ขายต้องติดต่อจนสามารถที่จะปิดการขายได้ ซึ่งกลไกการติดต่อหรือต้อนรับลูกค้านั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น เมื่อเทียบกับการติดต่อกับผู้ซื้อในอดีต เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้ามีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ที่ปรึกษาการขายที่เป็นมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธกลไกในการเข้าพบของผู้ขาย จนสามารที่จะปิดการขายได้ หลักสูตร Effective Strategic Sales Approach ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขายในการเข้าพบลูกค้าทางหน้าร้านหรือหน้าบูธ ในห้างสรรพสินค้าหรือการติดต่อลูกค้าเพื่อการเข้าพบ กระบวนการตามเนื้อหานี้ได้ผ่านแนวทางการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายโดยเฉพาะการขาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละบทบาท  การติดต่อลูกค้าในแต่ละบทบาทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถที่จะเข้าถึงและนำไปสู่ประตูของการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ขายนั้นมีเทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนักขายสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งหมายถึงที่ปรึกษาการขายสามารถนำหลักวิชาไปวิเคราะห์และสร้างกระบวนการของการขายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถที่จะขายได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

 

การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษากรขายหน้าร้านได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อ ต้อนรับและสุดท้ายการปิดการขาย ทำให้ผู้ขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขาย หน้าร้าน และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลงนำมาซึ่งการปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขาย การขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิค ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้น ที่ปรึกษาการขายจำเป็นต้องนำมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นให้ผลลัพธ์ในการขายในระหว่างการติดต่อ ทำให้มีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วสร้างผลงานและสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเข้าใจ กระบวนการของการขายหน้าร้าน และขั้นตอนการติดต่อลูกค้าและวิเคราะห์กุญแจความสำเร็จ
 2. วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละลักษณะเพื่อการสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ขจัดข้อความไม่พอใจที่ลูกค้ารู้สึกต่อที่ปรึกษาการขาย เพื่อพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ
 4. วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อไรที่ลูกค้าปฏิเสธและจะบริหารจัดการคำปฏิเสธได้อย่างไร
 5. เข้าใจความต้องการลูกค้ากระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 6. การดำเนินตามการขายจนสามารถปิดการขายได้

 

คุณประโยชน์ของโปรแกรมการสัมมนา หลักสูตร “Effective Strategic Sales Approach” ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..

 • เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการต้อนรับติดต่อลูกค้า จนสามารถปิดการขายได้
 • เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ
 • การอ่านถึงสัญญาณการซื้อ การให้ความสนใจต่างๆ ของลูกค้า
 • ประยุกต์เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการขาย
 • วิธีการนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อการนำเสนอสินค้าของเราได้อย่างไร?

การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา Effective Strategic Sales Approach

(เนื้อหาออกแบบสำหรับที่ปรึกษาการขายประจำบูทเพื่อการมุ่งเน้นการขายบัตร)

 

วันที่ 1 เช้า แนวคิดเรื่องการติดต่อต้อนรับลูกค้า

 • ความเป็นจริงเกี่ยวกับลูกค้าในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า
 • วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักในการขายหน้าร้าน
 • เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยง 5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายหน้าร้านที่ล้มเหลว
 • เคล็ดลับสร้าง 5 อุปนิสัยที่ลูกค้าพึงพอใจ อยากซื้อด้วย
 • พัฒนา บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ เพื่อความสำเร็จในการขาย
 • กุญแจ 3 ดอกในการขายหน้าร้านอย่างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ
 • บัญญัติ 10 ประการเรื่องแนวคิดหรือความเชื่อของลูกค้าในการเข้ามาหน้าร้าน
 • กระบวนการของการขายหน้าร้านตามแนวคิด 4Gs’
 • หัวใจสำคัญของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้าน
 • ความสำคัญในการต้อนรับและติดต่อลูกค้าให้มีประสิทธิผล
 • เรียนรู้ การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”
 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
 • วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนพร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการขายหน้าร้าน
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

 

 

 

 

วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Adult Learning Method) เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานในฝ่ายขาย
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
 • บทบาทสมมุติ (Role Play)

 

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

UA-75256908-1