หลักสูตร เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Techniques): Workshop

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์

                                                                                                       

 

                                                                                                     หลักสูตร เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Techniques): Workshop

หลักการและเหตุผล
ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างที่สร้าง สรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการ่อสู่ทางธุรกิจในปัจจุบัน จึงเป็นยุคของการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น ดังนั้น หลักสูตร “เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Techniques )” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้าง สรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุด และสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. แนวคิดของกระบวนการทางความคิดของมนุษย์
2. กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
3. องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน
5. เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบ River of Creative
6. การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
7. ลำดับขั้นของความคิด ในแบบต่าง ๆ
8. กระบวนการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล
9. ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์
10. บทสรุปความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้
11. ฝึกปฏิบัติ

เวลาที่ใช้ในการสัมมนา
1 วัน

 

UA-75256908-1