หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Thinking Techniques ): Workshop

เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์

 

                                                                                                 หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Thinking Techniques ): Workshop

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่ากระบวนการการทำงานทุกอย่างต้องอาศัยเทคนิค การคิด ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งเป็นผล มาจากการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในอนาคตต่างๆ ดังนั้นบุคคลใดที่มีความคิดที่เหนือกว่าผู้อื่น ก็ย่อมมีโอกาสที่จะกำชัยชนะเหนือผู้อื่น เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Thinking Techniques ) จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความคิดของสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการคิดที่เหมาะสมของแต่ละคน เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การหาข้อสรุป เพื่อประเมินการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา
1. ค้นหากระบวนการทางความคิดของมนุษย์
2. วิเคราะห์ หลักการคิดเชิงวิเคราะห์
3. องค์ประกอบของการคิดในเชิงวิเคราะห์
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
5. เทคนิคการใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์
6. การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
7. กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
8. การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา
9. การประเมินผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
10. วิเคราะห์จุดอ่อนในการคิดแบบวิเคราะห์
11. ฝึกปฏิบัติ

เวลาที่ใช้ในการสัมมนา
1 วัน

 

UA-75256908-1