หลักสูตร เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interaction Personality )

หลักสูตร เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interaction Personality )

หลักการและเหตุผล
การ ปฏิสัมพันธ์(Interaction) ในยุคปัจจุบันมีการขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งมีความสลับซับซ้อนทั้งเชิงลึก(Depth) และเชิงกว้าง (Width) มากขึ้น ซึ่งเป็นอิทธิพลของยุคของการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน(Border-Less) หรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์(Globalization) ทำให้ทุกคนมีต้องการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงาน การติดต่อสื่อสารมีการขยายวงกว้างมากขึ้น มีการติดต่อในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลิกภาพ(Personality)และการปฏิ สัมพันธ์(Interaction) ที่เป็นสากล อีกทั้งความเข้าใจในบทบาททางสังคม (Social Roles) จึงเป็นเสมือนกลไกในการช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ(Effective Communication Tools) มากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ผลของการปฏิบัติงานสามารถเป็นแรงผลักดันให้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยดี อีกทั้งมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเตรียมพร้อมตนเองอยู่เสมอในทุกสถานการณ์เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้น ด้วยหลักการที่ว่า ธุรกิจในยุคโลกา ภิวัฒน์(Globalization) ไม่จำเป็นที่จะเกิดในสำนักงาน (Office) หรือสถานที่เฉพาะเจาะจง (Certain Place) เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นเทคนิคการปฏิสัมพันธ์(Interaction Techniques) จะทำให้เข้าใจถึงบทบาทของบุคคลในประเภทต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังสามารถนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Business Competitiveness)ได้ ผู้ได้รับการอบรมจะมีแนวทางนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้มี ความสอดคล้องกับสภาวะต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวและธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ในยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1) เข้าใจหลักพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ทั่วไปและในทางธุรกิจ
2) เข้าใจถึงกระบวนการและการนำปฏิสัมพันธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สภาพแวดล้อมของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
4) ทักษะการค้นหารูปแบบที่แหมาะสมกับตนเองเพื่อการปฏิสัมพันธ์
5) สามารถนำไปพัฒนาการปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายการตลาดและพนักงานขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ทางการตลาดในการให้ความสำคัญต่อการปฏิ สัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยายเชิงวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop)

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการอบรม
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
–  หลักบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์
– แนวความคิดการปฏิสัมพันธ์
– ขั้นตอนการค้นหาตนเอง โดยเทคนิคภาพสะท้อน (Reflect Techniques)
– ลำดับชั้นของการปฏิสัมพันธ์ เข้าใจเขา เข้าใจสถานการณ์
– ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเผชิญ สถานการณ์ต่าง ๆ
– หลักการวางตัวเพื่อให้เป็นที่ประทับใจผู้อื่น
– แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์
–  การปฏิสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
– รายละเอียดของการปฏิสัมพันธ์ในสถานะการณ์ทางธุรกิจ
– การสร้างความประทับใจจากการทักทายอย่างไทย สากล
– การเรียนรู้ ท่าทาง เพื่อการสื่อสาร
– การเข้าพบ และการวางตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม สร้างความประทับใจ
– การใช้เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างเสน่ห์ 

UA-75256908-1