หลักสูตร เทคนิค การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

“Presentation Skills for Success”

ขจัดทุกความกลัว ก้าวข้ามความกังวล ทำให้ตนเองสง่างามทุกการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

headnamepresentation

Presentation Skills

 

 หลักสูตร การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ “Presentation Skills for Success”

การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่า..ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน..
ก็จะทำให้ตนเอง นั้น..มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้ง
ของ การนำเสนอ ควบคู่กันไป จะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งเสียไม่ได้ หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทำ งานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า..“พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

วัตถุประสงค์

เพื่อ เสริมสร้างทักษะการ นำเสนอ ในงานต่าง ๆ เช่น การ นำเสนอ ผลงาน การ นำเสนอ ขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหนือผู้อื่น ซึ่งจะนำมาซึ่งชัยชนะในการเสนอทุกครั้งไป
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ ที่ต้อง นำเสนอ งาน นำเสนอ สินค้า เช่น ทีมงานขาย ผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ ทีมงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง
เพราะเป็นการฝึกรายบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 30:70 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
• Group Discussion
• Individual Assignment
• Individual/Group Presentation
• Role Play in Real Situation for Individual and Tape Record for Feedback
• Case Study

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ
• เข้าใจหลักของการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ
• สร้างความมั่นใจ ในทุกอิริยาบถของการ นำเสนอ
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อยกระดับการ นำเสนอ
• พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการ นำเสนอ
• การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคของการ นำเสนอ
• มีความเป็นนัก นำเสนอ อย่างมืออาชีพ

หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1 เช้า : Essentials of Presentation
• แนวคิดและความสำคัญเรื่องการ นำเสนอ สำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
• การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กายภาพการนำเสนอ
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการ นำเสนอ
• Workshop1:ทำความเข้าใจเรื่องการ นำเสนอ และการทดสอบตนเอง (Self Assessment)
วันที่ 1 บ่าย : Personality, Voice Management and Situation Control
• องค์ประกอบการนำเสนอที่สำคัญ
• การลดความประหม่า ในสถานการณ์ต่าง ๆ
• การฝึกเสียง การใช้เสียง และการควบคุมน้ำเสียงเพื่องาน นำเสนอ
• การพัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญเพื่อการ นำเสนอ
• Workshop2
วันที่ 2 เช้า : Script and Content Management
• การวางและกำหนดรูปแบบการ นำเสนอ O2M, O2O
• การวางโครงสร้างและเตรียมเนื้อหาเพื่อการ นำเสนอ
• การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Workshop3 ชุดฝึกการวางเนื้อหาและกำหนดโครงสร้างที่สำคัญ
วันที่ 2 บ่าย : Presentation Problem Management
• ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอที่สำคัญ
• การบริหารจัดการกับข้อซักถาม และการวิเคราะห์จุดประสงค์ของการถาม
• หลักการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หลุมพรางการ นำเสนอ
• Workshop4 ชุดฝึกการ นำเสนอ และการบริหารคำถามและปัญหาการนำเสนอ

 

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หัวข้อการอบรม : “Presentation Skills for Success”

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ: 

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.080 620 8877 Email: training@stepplus.org

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตรการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ “Presentation Skills for Success”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตรการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ “Presentation Skills for Success”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น


UA-75256908-1