หลักสูตร การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ 

Presentation Skills for Success

วัตถุประสงค์
เพื่อ เสริมสร้างทักษะการ นำเสนอ ในงานต่าง ๆ เช่น การ นำเสนอ ผลงาน การ นำเสนอ ขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหนือผู้อื่น ซึ่งจะนำมาซึ่งชัยชนะในการเสนอทุกครั้งไป

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้ ที่ต้อง นำเสนอ งาน นำเสนอ สินค้า เช่น ทีมงานขาย ผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ ทีมงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

หลักสูตร การนำเสนอย่างมืออาชีพ : Presentation Skills For Success

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่า..ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน..
ก็จะทำให้ตนเอง นั้น..มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้ง
ของ การนำเสนอ ควบคู่กันไป จะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งเสียไม่ได้ หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทำ งานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า..“พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ
• เข้าใจหลักของการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ
• สร้างความมั่นใจ ในทุกอิริยาบถของการ นำเสนอ
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อยกระดับการ นำเสนอ
• พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการ นำเสนอ
• การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคของการ นำเสนอ
• มีความเป็นนัก นำเสนอ อย่างมืออาชีพ

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1  Essentials of Presentation 

 แนวคิดและความสำคัญเรื่องการ นำเสนอ สำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
• การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กายภาพการนำเสนอ
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการ นำเสนอ
• Workshop1:ทำความเข้าใจเรื่องการ นำเสนอ และการทดสอบตนเอง (Self Assessment)
• องค์ประกอบการนำเสนอที่สำคัญ
• การลดความประหม่า ในสถานการณ์ต่าง ๆ
• การฝึกเสียง การใช้เสียง และการควบคุมน้ำเสียงเพื่องาน นำเสนอ
• การพัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญเพื่อการ นำเสนอ

วันที่ 2 Script and Content Management

การวางและกำหนดรูปแบบการ นำเสนอ O2M, O2O
• การวางโครงสร้างและเตรียมเนื้อหาเพื่อการ นำเสนอ
• การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Workshop3 ชุดฝึกการวางเนื้อหาและกำหนดโครงสร้างที่สำคัญ
• ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอที่สำคัญ
• การบริหารจัดการกับข้อซักถาม และการวิเคราะห์จุดประสงค์ของการถาม
• หลักการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หลุมพรางการ นำเสนอ
• Workshop4 ชุดฝึกการ นำเสนอ และการบริหารคำถามและปัญหาการนำเสนอ

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ :

Presentation Skills For Success

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

Presentation Skills For Success

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1