เทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ Holistic & Systematic Thinking in Practice

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1

หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ

(Holistic & Systematic Thinking in Practice)

 

“เพราะ “การคิด” ของมนุษย์เป็นสิ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม

จึงต้องพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง”

 

การพัฒนามุมมองที่เป็นภาพรวมของการทำงาน จะทำให้พนักงานเข้าใจความต้องการขององค์กรได้อย่างชัดเจน ทำไมการคิดแบบองค์รวมมีความสำคัญ เพราะทำให้พนักงานเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนางาน ป้องกันปัญหาได้ เพราะตนเอวเข้าใจงานอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน มีกระบวนการของการคิดในหลายมิติ ไม่ได้ถูกเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ ทำให้ทุกคนต้องพัฒนาแนวคิดแบบองค์กรวมและการคิดเชิงระบบ เพราะจะทำให้ตนเองมีความสามารถในการสร้างตนเองเป็นหนึ่งจากศักยภาพของสมองที่สามารถทำได้

 

คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีวิธีของการคิดที่เป็นระบบ มองภาพได้เป็นองค์รวม เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนำขึ้นมา ประมวลเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาทำงานได้อย่างเป็นระบบ คือนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ ของการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในทุกองค์กรที่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานของตนสามารถที่จะคิดเชิงระบบได้ เพราะจะทำให้เข้าใจโครงสร้างของการจัดระบบความคิดแบบองค์รวมทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้นมีระบบ มีขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการที่สำคัญ ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะจะทำให้ตนเองมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเหนือผู้อื่น ได้อย่างไม่ยากเย็น หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ (Holistic & Systematic Thinking in Practice)

ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดของการทำงานของฐานสมอง ที่เรียกว่า Brain Best Learning หรือ BBL ทำให้การคิดเชิงระบบมีความสอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงระบบ จากการทำงานต่าง ๆ นำไปสู่การหาข้อสรุปของระบบการทำงาน การตัดสินใจ รวมถึงการวางแผน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ทำให้ได้งานอย่างมีคุณภาพอีกทั้งมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ยิ่งให้กับทุก ๆ องค์กรเพราะจากสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น ทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการคิดนั่นเอง การคิดของทุกคนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน  การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในอนาคตต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความคิดแบบองค์รวมและความคิดเชิงระบบที่มีการสอดคล้องกับการทำงานของสมอง-Brain Base Learning
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาความคิดเชิงระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น

 

หัวข้อการสัมมนาและกิจกรรม Work Shop

 • ความสำคัญของการคิดแบบองค์รวมและความคิดเชิงระบบกับการพัฒนาตนเอง
 • ความหมายของคำว่าการแบบองค์รวมและความคิดเชิงระบบ
 • องค์ประกอบของความคิดเชิงระบบ ที่มาของความคิด
 • การทำงานของสมอง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของความคิด
 • กระบวนการของความคิด ให้ได้มาซึ่งการคิดแบบองค์รวมและความคิดเชิงระบบ
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญทำให้ปิดกั้นความคิด ทำให้คิดไม่ออก
 • หลุมพรางการคิดเชิงระบบ ที่ทีมงานต้องรู้ เพื่อปกปิดจุดอ่อน ของตนเอง
 • เข้าใจถึงเหตุแห่งความคิด ทำให้เกิดปัญญาแห่งตนเอง
 • แนวความคิดที่แตกต่างกันในรูปแบบต่าง ๆ และการนำไปใช้
 • การนำความคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบมาพัฒนาการทำงาน
 • วิเคราะห์กระบวนการของการคิดเชิงระบบเพื่อนำไปใช้
 • ขั้นตอนของความคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้
 • การวิเคราะห์แผนผัง เพื่อการสร้างระบบให้ความคิด
 • การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการคิดเชิงระบบ
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนออย่างมีระบบ

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

                ประสบการณ์: รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ Brain Base Learning  เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยกระบวนการของการทำงานของสมองและความคิด โดยเฉพาะ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

UA-75256908-1