5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

5 Steps of Professional Real Estate Selling

 

5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

(เปิดเผยเคล็คลับที่สำคัญในการขายอสังหาริมทรัพย์ที่นักขายมืออาชีพนำมาใช้)

ในการบริหารการขายของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 1. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน

 2. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเชิญชวนหรือปิดการขายให้ลูกค้าซื้อได้

 3. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย

 4. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใส่ใจในลูกค้า มีอากัปกิริยาที่เมินเฉยต่อลูกค้า

 5. ลูกค้าไม่พอใจกิริยาท่าทางการแสดงออกของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

 6. ไม่มีความรู้ดีที่พอในการนำเสนอ เงื่อนไข โปรโมชั่น เงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์

 7. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เข้าใจขั้นตอนในการขายจนม่สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้สนใจ

 8. และความท้าทายอื่น ๆ ของที่ปรึกษากาขายอสังหาริมทรัพย์

หลักการและเหตุผล

ตามที่ทราบดีว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นหัวใจที่สำคัญของประเทศ เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายเศรษฐกิจว่ามีทิศทางอย่างไร  เพราะที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการของคนทุกคนหรือทุกครัวเรือนโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่ที่ต่างต้องการความเป็นอิสระในความเป็นอยู่   สังเกตได้จากความต้องการที่จะแยกครอบครัวเมื่อมีครอบครัว   การดำเนินธุรกิจอสังหาจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักธุรกิจที่มีทุนทรัพย์   ทำให้กระแสการแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คนที่ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเทคนิคต่างๆ   นำมาเพื่อทำให้ตนเองได้รับชัยชนะจากการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ซึ่งกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของการขายอสังหาริมทรัพย์หรือประจำบูธนั้นคือพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าที่ปรึกษาการขาย   ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจในความเป็นจริงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนั้นมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมทำให้ลูกค้าความรูเพิ่มมากขึ้น   มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในขณะของการตัดสินใจซื้อ  ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนในการขายให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่ผู้ขายต้องสร้างความสัมพันธ์จนสามารถที่จะปิดการขายได้   ซึ่งกลไกการติดต่อหรือต้อนรับลูกค้านั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น   เมื่อเทียบกับการติดต่อกับผู้ซื้อในอดีต เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้ามีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น   ที่ปรึกษาการขายที่เป็นมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธกลไกในการเข้าพบของผู้ขาย จนสามารที่จะปิดการขายได้

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์(5 Steps of Professional Real Estate Selling) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าพบลูกค้าที่เข้ามาหรือหน้าบูธแสดงเพื่อการติดต่อลูกค้าซึ่งกระบวนการตามเนื้อหานี้ได้ผ่านแนวทางการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายโดยเฉพาะการขาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละบทบาทการติดต่อลูกค้าในแต่ละบทบาทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถที่จะเข้าถึงและนำสู่ประตูของการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ขายนั้นมีเทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนักขายสามารถที่จะปิดการขายได้


สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษากรขายหน้าร้านได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อต้อนรับและสุดท้ายการปิดการขาย ทำให้ที่ปรึกษาการขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขายอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลงนำมาซึ่งการปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขายการขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปิดการขาย ทำให้มีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วสร้างผลงานและสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเข้าใจ 5 ขั้นตอนของกระบวนการของการขายอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์กุญแจความสำเร็จในการขายในแต่ละขั้นตอน

 2. วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละลักษณะเพื่อการสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ขจัดข้อความไม่พอใจที่ลูกค้ารู้สึกต่อที่ปรึกษาการขาย เพื่อพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ

 4. วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อไรที่ลูกค้าปฏิเสธและจะบริหารจัดการคำปฏิเสธได้อย่างไร

 5. เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยกระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

 6. การดำเนินตามการขายจนสามารถปิดการขายได้


คุณประโยชน์ของโปรแกรมการสัมมนา หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์(5 Steps of Professional Real Estate Selling) ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..

 • เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการต้อนรับติดต่อลูกค้า จนสามารถปิดการขายได้

 • เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ

 • การอ่านถึงสัญญาณการซื้อ การให้ความสนใจต่างๆ ของลูกค้า

 • ประยุกต์เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการขาย

 • วิธีการนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อการนำเสนอสินค้าของเราได้อย่างไร?


การออกแบบหลักสูตร

 • แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

ลงเวบ

 


รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา
5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์: 5 Steps of Professional Real Estate Selling”

(เนื้อหาออกแบบสำหรับที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการมุ่งเน้นการขายและการปิดการขาย)

 วันที่ 1 ความเข้าใจในผู้ซื้อและผู้ขาย และวิเคราะห์แนวคิดของลูกค้า

 • ความเป็นจริงเกี่ยวกับลูกค้าในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า

 • วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักในการขายหน้าร้าน

 • วิเคราะห์ 4 คุณลักษะที่ ที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ

 • เรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยง 5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มเหลว

 • เคล็ดลับสร้าง 5 อุปนิสัยที่ลูกค้าพึงพอใจ อยากซื้อด้วย

 • พัฒนา บุคลิก ลักษณะ ทัศนคติ เพื่อความสำเร็จในการขาย

 • กุญแจ 3 ดอกในการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

 • ไขปริศนาที่ลูกค้าไม่ปฏิเสธพนักงานขาย ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องการซื้อ

 • บัญญัติ 10 ประการเรื่องแนวคิดหรือความเชื่อของลูกค้าในการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์

 • วิเคราะห์ลูกค้า 6 ประเภทที่พบบ่อย ๆ ในการขายอสังหาริมทรัพย์และวิธีการบริหารจัดการ

 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป


วันที่ 2 กระบวนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ to B my Guest

 • กระบวนการของการขายอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิด to B my Guest

 • หัวใจสำคัญของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของการขายอสังหาริมทรัพย์

 • ความสำคัญในการต้อนรับและติดต่อลูกค้าให้มีประสิทธิผล

 • วิเคราะห์แรงต้านของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิเสธการซื้อ

 • เรียนรู้การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการตอบ “ตกลงซื้อ”

 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนความรู้สึกลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ

 • วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนพร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการขายอสังหาริมทรัพย์

 • วิเคราะห์ พิมพ์เขียวการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแม่บทในการขาย

 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป


วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Adult Learning Method) เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานในฝ่ายขาย

 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop

 • บทบาทสมมุติ (Role Play)


อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย
: LCD Projector , Flipchart


ระยะเวลาฝึกอบรม
: 2 วัน


วิทยากร
: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ผู้แต่งคู่มือ “ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ ถึงจะรวย”)

 • จบการศึกษาด้านการขายโดยตรงจาก University of San Francisco, USA

 • ประสบการณ์เคยทำงานเป็น “วิศวกรฝ่ายขาย” “ผู้อำนวยการฝ่ายขาย” ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาระสนเทศมาก่อน

 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)

 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ออกอากาศทางสถานีเนชั่น

 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA

  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA

  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA

  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

UA-75256908-1