หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์ :

5 Steps of Professional Real Estate Selling

ในการบริหารการขายของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ คุณเคยพบความท้าทายเช่นนี้หรือไม่?

 1. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน
 2. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถเชิญชวนหรือปิดการขายให้ลูกค้าซื้อได้
 3. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย
 4. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใส่ใจในลูกค้า มีอากัปกิริยาที่เมินเฉยต่อลูกค้า
 5. ลูกค้าไม่พอใจกิริยาท่าทางการแสดงออกของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
 6. ไม่มีความรู้ดีที่พอในการนำเสนอ เงื่อนไข โปรโมชั่น เงื่อนไขการขายอสังหาริมทรัพย์
 7. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เข้าใจขั้นตอนในการขายจนม่สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้สนใจ
 8. และความท้าทายอื่น ๆ ของที่ปรึกษากาขายอสังหาริมทรัพย์

 

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

5 Steps of Professional Real Estate Selling

หลักการและเหตุผล

ตามที่ทราบดีว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นหัวใจที่สำคัญของประเทศ เป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายเศรษฐกิจว่ามีทิศทางอย่างไร  เพราะที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการของคนทุกคนหรือทุกครัวเรือนโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่ที่ต่างต้องการความเป็นอิสระในความเป็นอยู่   สังเกตได้จากความต้องการที่จะแยกครอบครัวเมื่อมีครอบครัว   การดำเนินธุรกิจอสังหาจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักธุรกิจที่มีทุนทรัพย์   ทำให้กระแสการแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คนที่ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเทคนิคต่างๆ   นำมาเพื่อทำให้ตนเองได้รับชัยชนะจากการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ซึ่งกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของการขายอสังหาริมทรัพย์หรือประจำบูธนั้นคือพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าที่ปรึกษาการขาย   ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจในความเป็นจริงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนั้นมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมทำให้ลูกค้าความรูเพิ่มมากขึ้น   มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในขณะของการตัดสินใจซื้อ  ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนในการขายให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่ผู้ขายต้องสร้างความสัมพันธ์จนสามารถที่จะปิดการขายได้   ซึ่งกลไกการติดต่อหรือต้อนรับลูกค้านั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น   เมื่อเทียบกับการติดต่อกับผู้ซื้อในอดีต เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ลูกค้ามีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น   ที่ปรึกษาการขายที่เป็นมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการที่จะเข้าถึงลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธกลไกในการเข้าพบของผู้ขาย จนสามารที่จะปิดการขายได้

หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์(5 Steps of Professional Real Estate Selling) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าพบลูกค้าที่เข้ามาหรือหน้าบูธแสดงเพื่อการติดต่อลูกค้าซึ่งกระบวนการตามเนื้อหานี้ได้ผ่านแนวทางการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขายโดยเฉพาะการขาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละบทบาทการติดต่อลูกค้าในแต่ละบทบาทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ผู้ขายนั้นสามารถที่จะเข้าถึงและนำสู่ประตูของการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ขายนั้นมีเทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนักขายสามารถที่จะปิดการขายได้

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

การอบรมในครั้งนี้จะแสดงให้ที่ปรึกษากรขายหน้าร้านได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการติดต่อและการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการติดต่อต้อนรับและสุดท้ายการปิดการขาย ทำให้ที่ปรึกษาการขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขายอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาการขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการในการต้อนรับการเปิดการขายและการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลงนำมาซึ่งการปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขายการขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปิดการขาย ทำให้มีการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วสร้างผลงานและสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรได้

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนก ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

 • เพื่อเข้าใจ 5 ขั้นตอนของกระบวนการของการขายอสังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์กุญแจความสำเร็จในการขายในแต่ละขั้นตอน
 • วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละลักษณะเพื่อการสร้างกลไกการปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขจัดข้อความไม่พอใจที่ลูกค้ารู้สึกต่อที่ปรึกษาการขาย เพื่อพัฒนาเป็นการตัดสินใจซื้อ
 • วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อไรที่ลูกค้าปฏิเสธและจะบริหารจัดการคำปฏิเสธได้อย่างไร
 • เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยกระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • การดำเนินตามการขายจนสามารถปิดการขายได้

  การออกแบบหลักสูตร

  • แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

5 Steps of Professional Real Estate Selling

อัตราค่าลงทะเบียน

8,000

8,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

560

560

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

240

240

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

8,320

8,320

UA-75256908-1