หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้

 

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสกการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรง มีแรงกดดันต่าง ๆ มากมาย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น มีคู่แข่งที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารยุคใหม่ ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันที่มีทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน เช่นการเปิดการค้าเสรี ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการตลาดยุคใหม่ที่มีการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง   ไม่เพียงแต่ความเข้าใจในการบริหารการตลาดเท่านั้น แต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดการตลาดเชิงก้าวหน้า มองปัญหาของธุรกิจออกและที่สำคัญเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือของการตลาด ที่สำคัญต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมองการตลาดเป็นกลยุทธ์แบบบูรณการ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางการตลาดเชิงรุก สวนกระแสการตลาดในปัจจุบันซึ่งองค์ประกอบการทำการตลาดเชิงรุกนั้นมีองค์ประกอบอยู่หลายภาคส่วนคือการที่มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ  คือมีแนวคิดและกระบวนการของการวางแผนการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป และสามารถทำให้องค์กรตนเองนั้นมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งผู้อื่น ผ่านกระบวนการของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้ลูกค้านั้นยอมรับในตัวพนักงานและองค์กร ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญที่พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพราะจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานเข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุกจนสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร หลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงหลักของการทำการตลาดเชิงรุก คือการเข้าใจหลักการตลาด หลักการขาย สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานเชิงรุก ภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองทำอยู่ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ ช่วยทำให้ความเข้าใจนั้นสั้นและกระชับ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการตลาดและหลักการขายอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง

 

วัตถุประสงค์

 • เป็นพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ในเรื่องการตลาดเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม ให้มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำและองค์กรที่ตนอยู่
 • เข้าใจในเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • มีแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงรุก มีการทำงานที่เป็นระบบทำให้สามารถตรวจเช็คข้อผิดพลาดที่ตนเองทำ เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นการตลาดเชิงรุก ผ่านกรณีศึกษา
 • เข้าใจการนำเครื่องมือทางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อใช้ในการเพิ่มยอดขาย
 • สามารถนำมาประยุกต์การตลาดเชิงรุกเพื่อมาใช้ในการทำงานจริงได้

 

ประโยชน์ที่ผู้อบรมคาดว่าจะได้รับหลังจากการเข้าอบรม

 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีต่อการตลาดเชิงรุก
 • เห็นประโยชน์ต่อการตลาดเชิงรุกและมีแนวการทำงานการตลาดเชิงรุกผ่านการสร้างแบบแผนขององค์กรตนเอง
 • เข้าใจการใช้การตลาดกองโจรและหลักดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ทราบถึงเทคนิคแนวคิดการตลาดต่างๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มยอด(Up-Sales) อย่างถูกวิธี

 ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในวิชาชีพ

 • มีความรู้ด้านการตลาด และเห็นความสำคัญของการนำการตลาดมาปฏิบัติใช้
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย

หัวข้อในการอบรม
Module 1: แนวคิดการตลาดเชิงรุกสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่

 • แนวการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า การเปลี่ยนไปภายใต้การค้าเสรี ที่ธุรกิจต้องทราบ
 • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิด Make War or Die??
 • แนวคิดเรื่องการตลาดในทศวรรษหน้า แนวคิดเรื่องกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่เมื่อ “โลกแบน (World is Flat)” ขึ้น
 • วิเคราะห์แรงกดดันทางธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
 • องค์ประกอบและกลไกการทำการตลาดเชิงรุก ทางการตลาดที่สำคัญในยุคนี้ และในอนาคต

Module 2: การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ

 • การวิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดภาคบริการ ที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง
 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อการวางแผนการตลาด
 • การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์การตลาด
 • การกำหนดจุดชนะในการตลาดเพื่อการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด
 • เข้าใจถึงวงจรผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน การปรับตัวที่สำคัญและการประยุกต์ใช้

Module 3: การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความเป็นเลิศ

 • แนวคิดด้านการตลาดที่นักการตลาดต้องทราบ
 • หลักการตลาดแบบกองโจร “เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า สร้างฐานรายได้”
 • เครื่องมือการตลาดที่สำคัญที่นำมาใช้พัฒนาต่อยอดการขายให้กับองค์กร
 • การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ
 • การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดกิจกรรม
 • การวางกลุ่มตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
 • วิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • การนำเครื่องมือ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำตลาดขององค์กร
 • กรณีศึกษา กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
 • ฝึกปฏิบัติทำ Work Shop เพื่อความเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริง

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1