กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้ ”

 

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

 

หลักสูตร Top Skills in Negotiation Approach

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้”

(เน้นการฝึกปฏิบัติ ด้วยกรณีศึกษาที่เป็นลิขสิทธิ์ และ การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน จากประเทศสหรัฐอเมริกา)

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานของทุกองค์กรนั้น การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะการติดต่อประสานงานจะทำให้งานมีความคืบหน้า แต่ในทางกลับกันถ้าการติดต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำลายทุกอย่างลงได้ ไม่ว่าคนที่ทำงานจะทำงานในตำแหน่งใด มีลักษณะงานเช่นไร อยู่ส่วนงานไหน เช่นทำงานในส่วนทรัพยากรบุคคล ทำงานในตำแหน่งบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขาย การติดต่อประ สานงานนั้นในหลาย ๆ ครั้งอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลของความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่นฝ่ายหนึ่งต้องการในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ไม่ได้ กระบวนการของการเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จ ทุกคนพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่ตนเองปรารถนาคือได้ในสิ่งที่คุณต้องการ หรือ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็จะเข้าใจถึงข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ กระบวนการของการเจรจาต่อรงจึงเป็นเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่จะเป็นตัวขับ เคลื่อนให้การเจรจาต่อรองนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่ทำให้มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพราะการเจรจาต่อรองไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การกดขี่ขมเหง แต่เป็นการทำคู่เจรจาการเจรจาต่อรองบรรลุเป้าหมายในการทำงานการเจรจาต่อรองที่ต้องพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเป็นเสมือนแม่บทของการเจรจาต่อรองที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบริบทของการเจรจาต่อรองในทุก ๆ ราย ละเอียดที่ต้องใช้ เพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่ต้องเจรจาต่อรอง สามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขเมื่อต้องเจรจาต่อรอง และการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้เป็นแนวทางที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดฉากการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ และสุดท้ายคือแผนปฏิบัติการที่จะแนวทางในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เข้าใจวิธีการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกคนในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานได้เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง
 2. เข้าใจถึงหลักการพัฒนาเทคนิคที่ต้องใช้ในการสร้างเทคนิคของการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าถึงแนวยุทธ์วิธีที่คู่เจรจาต่อรองจะนำมาใช้เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ พร้อมทางแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 4. สร้างแผนปฏิบัติการที่ตนเองต้องนำมาใช้ในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรอง
 5. ฝึกฝนการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและการนำไปปรับใช้
 • เข้าใจขั้นตอนการสร้างเทคนิคที่สำคัญในการเจรจาต่อรองที่สำคัญ และการแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 • รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้ง
 • สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สร้างแผนในการพัฒนาตนเองในการเจรจาต่อรองด้วยตนเอง

 

รายละเอียดหลักสูตร  

วันที่ 1 ความสำคัญและรายละเอียดของการเจรจาต่อรอง

 • ความสำคัญการเจรจาต่อรองเพื่อให้ผลสำเร็จสูงสุดในการทำงาน
 • ความเข้าใจในที่มาและความหมายของความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ ลักษณะจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เจรจาต่อรอง
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
 • การบริหารข้อมูลและการวิเคราะห์ ZOPA เพื่อการประเมินความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับทุกสถานการณ์
 • การสร้างความได้เปรียบจากการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ BATNA เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ความสนใจและตำแหน่งในการเจรจาต่อรอง
 • การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • ฝีกการเจรจาต่อรอง Workshop: จัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วันที่ 2 การวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองและรูปแบบของเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

 • วิเคราะห์พฤติกรรมคู่เจรจาต่อรองแบบ “รู้เขา รู้เรา”
 • การพิจารณาทางเลือกเพื่อให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองที่ได้ประสิทธิภาพ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างประเด็นในการเจรจาต่อรอง
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการเจรจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย
 • การพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและจัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ
 • มอบหมายงานเพื่อการนำการเจรจาต่อรองไปใช้

 

 

วันที่ 3 การปรับ DNAเพื่อให้เป็นนักเจรจาต่อรอง มืออาชีพ การประเมินคุณลักษณะรายบุคคลเพื่อค้นหาคุณลักษณะการเจรจาต่อรอง

 • ทบทวนเนื้อหา เพื่อค้นหา ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง
 • ค้นหาจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ตามแนวทางของการเจรจาต่อรองที่ได้นำไปปฏิบัติ
 • การปรับ DNA การเจรจาต่อรอง เพื่อความยั่งยืนของทักษะในการเจรจาต่อรง
  • การจัดทำการสำรวจ 22 Characteristic of Negotiation Assessment เพื่อค้นหาคุณลักษณะการเจรจาต่อรอง 22 ลักษณะในการเจรจาต่อรองของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำไปพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • การแก้ไข จุดอ่อนในแต่ละลักษณะที่ตนเองเป็นในการเจรจาต่อรอง
 • การแก้เกม เมื่อคู่เจรจาต่อรองนำเทคนิคต่างมาใช้ในเกมการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรองอย่างไร ไม่ให้รู้ว่ากำลังเจรจาต่อรอง คือสุดยอดการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” ตามแนวหนังสือ 89 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองต้องได้
 • การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลเรื่องการเจรจาต่อรองและจัดทำ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ

 

วิธีการสัมมนา :

แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method) เน้นการฝึกปฏิบัติ ด้วยกรณีศึกษาที่เป็นลิขสิทธิ์ และ การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
 • บทบาทสมมุติรายบุคคล ซึ่งมีสถานการณ์ตรงกับการเจรจาต่อรองในชีวิตจริงมากที่สุด
 • กรณีศึกษา (Case Studies)
 • ระดมสมอง การนำเสนอ เดี่ยว

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  3  วัน หรือ 18 ชั่วโมง

วิทยากร:  

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

Negotiation Skills


nego

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills

1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน
2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน
3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for Success : 1 วัน
4. หลักสูตร 360 องศา การเจรจาต่อรอง “ต้องได้” 360 Top Performance inNegotiating Techniques
5. หลักสูตร SAB Negotiation Group (หลักสูตร การเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา) : 2 วัน
6. หลักสูตร 
กลยุทธ์ “การเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ” Professional Negotiation and Argument Strategies : 2 วัน
7.หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณ : The Power : 1 วัน
8.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” Top Skills in Negotiation Approach :3วัน
9.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ : 2วัน

 

 

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1