การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop (องค์กรใดมีบุคลากรที่มีความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้  ก็จะทำให้ให้มีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ) วัตถุประสงค์:...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร...
UA-75256908-1