การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

(Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop

 

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

 

“การคิด” เป็นเครื่องมือที่สำคัญของมนุษย์ ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น การคิดของพนักงานเป็นสิ่งถูกใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญ ก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง พลังของการคิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นพื้นฐานในการทำงานทุกอย่าง ผู้ที่มีเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้งานต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เพราะการคิดนั้นทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน  การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในองค์ประกอบต่าง ๆ  ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้ก็จะทำให้ให้มีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จในการบริหารงานนั้นล้วนแต่เป็นผลทางความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้นในทุกยุคทุกสมัย การพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดการวิเคราะห์ของความคิดในการประมวลผลที่เป็นตรรกะ ก็จะทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้น มีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลย อีกทั้งยังสามารถที่จะได้รับสิ่งใหม่ ๆ จากกระบวนการของการวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้น มีความโดดเด่นเหนือ หรือมีความก้าวหน้าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างเห็นได้ชัด

หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Logical Thinking for Excellent Performance): Workshop ถูกออกแบบตามหลักของการใช้สมองเพื่อการสร้างความคิด เข้าใจแก่นแท้ที่มาของความคิด ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะจำแนก วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธีการคิดที่เหมาะสมของแต่ละคน สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การหาข้อสรุป ของระบบการทำงาน การตัดสินใจ รวมถึงการวางแผน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์:

 1. ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะในการเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 3. มีกระบวนการและการนำเครื่องมือของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะมาใช้
 4. นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อการบริหารจัดการความคิดในการวิเคราะห์เชิงตรรกะได้
 • พัฒนาเทคนิคในการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทำให้สถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือ ปัญหาที่ยาก ๆ และมีการวางแผนงานล่วงหน้าในการเป้าระวัง
 • เรียนรู้กระบวนการในการวิเคราะห์ที่เป็นตรรกะพวกเขาสามารถนำมาใช้ภายใต้เวลาที่กดดัน
 • ตรวจสอบต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเพื่อการวิเคราะห์เชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาที่แท้จริงโดยผ่นกระบวนการคามคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตรรกะ

หัวข้อการอบรมสัมมนาในระดับปฏิบัติการ 2 วัน

วันที่ 1  ความสำคัญและแนวคิดเรื่องการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

 • ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์การกับการทำงานในทศวรรษ 21
 • วิเคราะห์กระบวนการทางความคิดของมนุษย์
 • ระดับของความคิดของมนุษย์ที่สำคัญ และแยกแนวความคิด
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ทำให้ความคิดถูกจำกัด ทำให้วิเคราะห์ไม่ได้ เพื่อสลายกรอบทางความคิด
 • การวิเคราะห์กระบวนการความคิดอย่างเชิงวิเคราะห์ในแต่ละยุค นำมาสู่การวิเคราะห์ในปัจจุบัน
 • การเตรียมตัวสำหรับการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • รายละเอียดที่สำคัญของการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำสู่การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การค้นหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เป็นองค์ประกอบการวิเคราะห์
 • การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิป และการระดมสมอง

 

วันที่ 2  กระบวนการการคิดเชิงวิเคราะห์และการประยุกต์เพื่อใช้ในสำนักงาน

 • การกำหนดเป้าหมาของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • กระบวนการในการคิดเชิงวิเคราะห์และการกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์
 • การสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • “เครื่องมือ” ที่สำคัญในการใช้เพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • การประเมินทางเลือกในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • ประเมินความเสี่ยงสำหรับการตัดสินใจหลังการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ชุดฝึกแนวคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • แนวคิดเรื่องการจัดตั้งทีมการคิดวิเคราะห์
 • การประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์งานในการทำงาน
 • การจัดทำเวิร์คช๊อป การชมคลิป และการระดมสมอง

 

วิธีการและการนำเสนอ

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการนำเสนอในการเรียนในโปรแกรมนี้ คือจะมีการใช้สไลด์ คู่มือประกอบ การบรรยาย ตัวอย่าง กรณีศึกษา คลิปวีดีโอ ฟลิปชาร์ต กิจกรรม การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำเวิร์คช๊อป

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng, MS(CEM), Ph.D.Management-เกียรตินิยม#1)

 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel TTV1
 • ผู้บริหารบริษัท1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ออกแบบการให้บริการ “Service Excellent Behavior” ให้กับหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

 

ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1