หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออสังหาริมทรัพย์

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออสังหาริมทรัพย์

 

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

 

หลักการและเหตุผล

อสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยสี่ ที่มีความต้องการสูง เพราะเป็นความต้องการหลักของทุกคน โดย เฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเป็นอิสระสูง และต้องการที่จะแยกครอบครัว เมื่อถึงวันอันควร ทำให้หลายคนอยากเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมมทรัพย์ เพราะความต้องการของตลาดมีมาก แต่อย่างไรก็ตาม มีนักอสังหาริมทรัพย์หลายคนที่เข้ามาทำธุรกิจ เป็นนักนายหน้าอิสระบ้าง นักธุรกิจอสังหาบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพราะสามารถที่จะขายสินทรัพย์ที่ตนเองเป็นผู้ดูและได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ตนเองไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ ซึ่งการปิดการขายเป็นผลลัพธ์ของการนำเสนอ หัวใจสำคัญของการเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงอยู่ที่ว่าผู้ขายมีทักษะที่ดีในการนำเสนอขายหรือไม่ เพราะการนำเสนอขายนั้นจะทำให้เกิดการโน้มน้าวใจ และเร่งปฏิกิริยาในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้ ซึ่งทักษะในการนำเสนอขายของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ใช่เพียงแค่การพูดหรือการบอกถึงอสังหาริมทรัพย์ของตนเองเท่านั้น แต่เป็นการอธิบายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำให้เกิดการโน้มน้าวใจในการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งองค์ประกอบนั้นมีองค์ประกอบในหลายอย่างเช่น ความมั่นใจ การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีเนื้อหาในการนำเสนอที่ตรงกับผู้ซื้อ หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องต่อนักธุรกิจอสังหาที่ต้องนำทักษะมาใช้ในการนำเสนอทรัพย์ของตนเองและสร้างความต้องการและสามารถที่จะปิดการขายได้ในที่สุด สร้างผลประกอบการที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนออสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอให้เหมาะสมต่อลูกค้า
 2. ให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคนิคในการนำเสนอต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างในการนำเสนอของตน
 3. สามารถที่จะสรุปประเด็นที่สำคัญเพื่อการนำเสนอตามแนวทางที่ลูกค้าคาดหวัง
 4. เลือกเทคนิคที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสนใจ
 5. พัฒนาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการนำเสนอเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอในครั้งนั้น ๆ
 6. พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมในการนำเสนอในองค์กร

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ได้แนวคิดที่จะทำให้การนำเสนออสังหาริมทรัพย์ ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้น ๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
 • รู้จักเทคนิควิธีในการนำเสนอพร้อมกับการเลือกวิธีการในการนำเสนอ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ
 • สามารถที่จะเตรียมข้อมูลที่สำคัญ ให้มีความเหมาะสมในการนำเสนอด้วยหลักการนำเสนอที่ได้รับการยอมรับ
 • การบริหารเวลาให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้ได้ความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ในการนำเสนอ
 • สร้างวัฒนาธรรมการทำงานแบบนำให้กับทุกคนในองค์กร
 • สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงานด้วยวิธีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

  7

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป พนักงานต้อนรับทุกระดับที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 30:70 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

        LCD Projector / Flip Board

 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม ผ่านการชม วีดีทัศน์ การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

หัวข้อการอบรมสัมมนา
ระยะเวลา 1 วัน เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญและมีแนวปฏิบัติการนำเสนอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย 6 โมดูลดังต่อไปนี้

Module1: วิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อการเข้าถึงในการนำเสนอ

 • วิเคราะห์และสำรวจความคาดหวังในการนำเสนอ
 • การวางวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพื่อการออกแบบการนำเสนอ
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอ
 • การค้นหาแนวทางในการแก้ไขและยกระดับการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Module2: ทักษะในการใช้ภาษากายในการนำเสนอ

 • การบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการนำเสนอ
 • การวางท่า ให้มีความเหมาะสมสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ
 • การเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง
 • ความหมายของการเคลื่อนไหวในอาริยาบทต่าง ๆ
 • การใช้สีหน้า แววตาในการสื่อความหมาย
 • การใช้ภาษาตาเพื่อสร้างและดึงความสนใจให้ผู้ฟัง

 

Module3: ทักษะในการใช้เสียงเพื่อการนำเสนอ

 • การควบคุมน้ำเสียงเพื่อความเหมาะสมในการนำเสนอ
 • การกำหนดจังหวะในการนำเสนอเพื่อสร้างสุนทรียะภาพในการฟัง
 • การป้องกันคำฟุ่มเฟือยต่างๆ ไม่สร้างให้เกิดมูลค่าในการนำเสนอ
 • การเชื่อมโยงเนื้อหากับน้ำเสียงได้อย่างน่าสนใจ

 

Module4: การพัฒนาเนื้อหาในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกแบบให้มีความเหมาะสมในการนำเสนอ
 • การสร้างเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความและครอบคลุมสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
 • การใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ
 • การเตรียมเนื้อหาเพื่อการตอบข้อซักถาม

 
วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)  

                  ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

                  ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรนายหน้า อสังหาริมทรัพย

 

หลักสูตรแนะนำสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1.หลักสูตร 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์ :2 วัน

2.หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออสังหาริมทรัพย์  : 1วัน

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1