การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

 

หลักสูตร “การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน”

Effective Interpersonal for Excellence Preformance

หลักการและเหตุผล

ตามที่ทุกคนทราบกันดีว่า “หากแม้องค์กรใดมีปัญหา ก็จะสามารถ ฟันฝ่าปัญหาจากภายนอกที่รุมเร้าเข้ามาได้ง่าย ถ้าองค์กรนั้นมีองค์กรภายในเข้มแข็ง มีความรักและสามัคคีกัน โดยผ่านกระบวนการของการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” เป็นที่ทราบกันดีว่าจากสภาพปัญหาภายในองค์กรที่ถือว่า “น่าเป็นห่วง” อันดับที่หนึ่งได้แก่การการสื่อสารและประสานงานที่ไม่เข้าใจถึงนโยบาย ภาระหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง หรือการเข้าถึงแนวการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนำสู่ประสิทธิผล อีกทั้งบางครั้งต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นทีมงานหนึ่งขององค์กร เช่นฝ่ายขาย ทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการสื่อสารในรูปแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารของฝ่ายขายกับทีมงาน ล้วนแต่ต้องอาศัยศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงานทั้งสิ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น จะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารนั้นเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน โดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันผ่านกระ บวนการสื่อสารเพื่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในองค์ในทุกระดับ ตั้งแต่แนวนโยบาย การสื่อสารเพื่อโน้มน้าว อีกทั้งการสื่อสารกับภายนอก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนและการทำงานได้มีประสิทธิผลขององค์กรนั้น

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ฝึกหัดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

 1. กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรยุคใหม่
 2. เข้าใจหลักการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เช่นการสื่อสารแนวนโยบาย เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
 3. เข้าใจหลักการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. หลักการนำเสนองานที่สำคัญเพื่อให้มีความชัดเจนให้ผู้บริหาร หรือลูกค้า
 5. เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 6. เข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

  รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

หัวข้อในการอบรม

วันที่ 1 (Day I)

 หัวข้อการสัมมนา

วันที่ 1:  13.00 น. ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารที่นำมาซึ่งปัญหา
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ
 • วิเคราะห์ 5 ปัญหาหลักของการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อขจัดปัญหา
 • การค้นหากระบวนการสร้าง ใจเขา ใจเราภายในทีมงาน
 • แนวความคิด การสื่อสารที่ดี ที่สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานจากการฟัง
 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ฝึกปฏิบัติและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

วันที่ 2 (Day 2)

วันที่ 2:    9.00-12.00 หลักการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

 • เทคนิคการฟังเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์และความสัมพันธ์กับคู่สนทนาสูงสุด(ต่อ)
 • ความสำคัญในการเข้าใจบุคลิกของคนในการการทำงานร่วมกัน
 • แบบทดสอบคุณลักษะการแสดงออกของคน
 • แบบสำรวจที่ 1: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้รับการทดสอบเพื่อเคราะห์บุคลิกการแสดงออกของตนเอง
 • คุณลักษณะ 4 ประการและการแสดงออกเพื่อวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับคนทั้ง 4 ประเภท
 • วิเคราะห์บุคคลประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
 • หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน: 3H-Model

วันที่ 2: 13.00 – 16.00 วิเคราะห์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3 รูปแบบ

 • ความแตกต่าง 3 ประเภทของการแสดงออกของคนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • แบบสำรวจที่ 2: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะวิเคราะห์ผู้เรียนว่าเป็นประเภทใด
 • หลักการสื่อสารและการแสดงออกของคน
 • วิเคราะห์การสื่อสารและการแสดงออกของคนเพื่อที่จะเข้าใจในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำให้ทุกคนพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แบบสำรวจที่ 3: ผู้เรียนทุกคนที่เข้าสัมมนาจะได้วิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีลักษณะการติด ต่อสื่อสารในรูปแบบใด
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t) ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
 • การจัดทำ Work Shop การชมคลิป และการระดมสมอง

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

Excellent Service Behavior

ESB-400x600

หมวด การบริการเป็นเลิศ Excellent Service Behavior
1. หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ : 1 วัน
2.หลักสูตร เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind : 1 วัน
3.หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance : 1 วัน
4.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality : 1 วัน
5.หลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind) : 1 วัน
6.หลักสูตร พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management : 1 วัน
7.หลักสูตร การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Experience and Relation Management : 2 วัน
8. หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ: Excellent Service Behavior: ESB: 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ : 1วัน
1
0.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน : 2 วัน
11.หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Customer Complaint Management: ECCM Workshop : 1วัน

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1