หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป

 

ตอน “ภาพรวมการวางกลยุทธ์” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 1

 

 ตอน “ แรงกดดันทางธุรกิจ ” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 2 

 ตอน “ความสำคัญของการวางแผน” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 3 

ตอน “ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 4 

ตอน “ความสำเร็จของการวางแผน” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 5 

ตอน “หลุมพรางการวางแผน”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 6 

 

ตอน “ทักษะในการทำแผน”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 7

 ตอน “คุณลักษณะแผนที่ดี”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 8 

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : Business Strategic Planning

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ

Business Strategic Planning

แผนธุรกิจ! จะทำให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจ อย่างมั่นคง ด้วยทิศทางที่ชัดเจน
และตอบโจทย์ทุก การบริหารจัดการ”

ความเป็นมาของ หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการองค์กรนั้นมีความสำคัญ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ เปรียบได้กับกระดูกสันหลังของร่างกาย ที่จะคอยรับคำสั่งจากสมองและส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้มีการทำงานตามที่สมองสั่งงาน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับกระบวนการสั่งการและควบคุมของสมอง เพราะการเขียนแผนกลยุทธ์เท่ากับเป็นการรวบรวมคำสั่งๆ ต่าง ๆ จากความคิด การวิเคราะห์ของทีมงานหรือผู้บริหาร ส่งผ่านมาเป็นเอกสาร แผนงานและส่งไปยังส่วนงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป ในปัจจุบันหลายองค์กรที่จะเร่งการผลิตให้พนักงานทุกคนมีทิศทางในการทำงานด้วยการพัฒนาความคิดให้มีความคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง และจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบ และแบบแผนมากขึ้น เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่อาศัยกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ตามแนวทาง การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Business Strategic Planning) เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ” ถูกออกแบบมาด้วยการที่วิทยากรมีโอกาสทำงานในองค์กรชั้นนำของโลก ที่มีแนวคิดในการทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์การให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต่างฝ่าย ต่างมุ่งการแข่งขันให้ตนเองชนะและอยู่รอดในธุรกิจนั้น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ที่ แผนธุรกิจ จะสร้างความยั่งยืน ทิศทางการทำงาน  สร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ อื่นๆ โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมสัมมนา หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์”
1.เข้าใจหลักการสำคัญในการจัดทำ วางแผนกลยุทธ์
2.สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อใของธุรกิจ ในปัจจุบัน เพื่อการสร้าง แผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนให้องค์กร เพื่อ มีกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขัน
4.ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยแม่บทของ แผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้น
5.ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ แผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 

Clip หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

ระยะเวลาในการจัด อบรม หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีครอบคลุมเนื้อหาจนทำให้ได้ แผนกลยุทธ์ขององค์กร 2วัน

วิธีการสัมมนา
กระบวนการสัมมนาถูกพัฒนามาจากมาตรฐานการสัมมนา เพราะความคาดหวังที่จะได้แผนปฏิบัติการ ของหลักสูตรอบรมนี้ ต้องการให้มีการปฏิบัติจริง ดังนั้นเป็นการเรียนรู้ จะแบบ ผู้ใหญ่ที่เรียกว่า Accelerated Learning ผสมผสานกับการ โค้ชชิ่ง ที่จะทำให้ผลลัพธ์คือคนเรียนสามารถที่จะนำความรู้ ไปใช้ได้จริงหลังการอบรม 

ซึ่งสามารถจำแนก สัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติจิงหรือที่เรียกว่าWorkshop ได้ในอัตรา 30:70 คือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% เป็นการฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย;

Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

หัวข้อการสัมมนา
Module 1: วิเคราะห์ความสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับองค์กร

                    ระดับของกลยุทธ์ และบทบาทในแต่ละระดับ เพื่อเข้าใจความรับผิดชอบที่ต้องทำ

                    ความแตกต่างของระดับทางความคิดในแต่ละระดับ ทำไม ความคิดกลยุทธ์ จึงแตกต่างจากความคิดอื่นๆ

                    องค์ประกอบและรายละเอียดในการทำแผนกลยุทธ์

                    ขั้นตอนการทำ แผนกลยุทธ์ ที่สำคัญ และวิเคราะห์ กุญแจความสำเร็จของ แผนกลยุทธ์

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 2: วิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร

                     ขั้นตอนการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่

                     การคัดกรอง สภาวแวดล้อม ด้วยหลักการขจัดออก การพลิก วิกฤต ให้เป็นโอกาส

                     การเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือ การใช้ Benchmark เพื่อความมั่นใจใน สภาวแวดล้อมขององค์กร

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 3: วิเคราะห์แผนกลยุทธ์

                     ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ทีสำคัญ กำหนดทิศทาง ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน

                     การวางเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ ในกความสำเร็จขององค์กร

                     การวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก และ สร้างกบยุทธ์รอง 

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 4: การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ

                   การจัดทำ Business Alignment เพื่อการสร้างความสมดุลย์ใน แผนกลยุทธ์

                    การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ : Action Plan

                   การกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้

                   Work Shop-นำเสนอผลงานกลุ่ม

วิทยากร :

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
  • จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Computer & Engineering Management
  • จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การบริหารจัดการ-Management
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

“การพัฒนาให้ทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างแผนกลยุทธ์ เท่ากับกำลังติดเขี่ยวเล็บให้กับการบริการ”

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

(New Strategic Thinking for Effective Performance)

 

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83

 

 

“เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิผล”

 

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องการทีมงานที่เข้าใจในหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเข้าใจถึงกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งความคิดกลยุทธ์ ทำให้มีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ และการเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการคิดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลของ การคิดกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วนั้น ทีมงาน ผู้นำหรือผู้บริหาร นอกจากที่จะจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการบริหารแต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจากสภาพการแข่งขัน ปัญหาจากการบริหารทีมงาน ถึงแม้ปัญหาในการบริหารจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม การพัฒนามุมมองมราเป็นกลยุทธ์แบบการทำงานเชิงรุก การคิดกลยุทธ์เชิงรุก การวางกลยุทธ์เชิงรุก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารผู้นำ หรือผู้จัดการ จะต้องดำเนินการ ให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีความชัดเจน มีจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศNew Strategic Thinking for Effective Performance ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแยวคิดที่ทันสมัย ทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาจากแนวการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายเพื่อที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่เนื่อง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องใช้ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
 3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์
 4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง
 5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าอบรม

 1. สามารถเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงกลยุทธ์
 2. สามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดเชิงกลยุทธ์ได้
 3. สามารถที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ์
 4. ทำให้ทุกคนในองค์กร มีกระบวนการของความคิดไปในทิศทางเดี่ยวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 5. สามารถที่จะนำกลยุทธ์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิผล

 
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หัวข้อในการอบรม

พื้นฐานแนวคิดสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

 • หลักการพื้นฐาน เพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพยุคใหม่
 • แนวคิดการ ขจัด ลด ช่องว่างแห่งการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • หลักการคิดกลยุทธ์เชิงรุก นำมาเพื่อการทำงานเชิงรุก
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความลำเอียง
 • การปรับทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด บุคลิกภาพ ผู้นำกับผู้บริหาร
 • ความเข้าใจในการเลือกครื่องมือ เพื่อประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์: TOWS, 7s of Makinseys Framework, PLC, STP in Market Leader, BCG Matrix, Management by Objectives (MBO), Balanced Scorecard, Benchmarking

 Module 1: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

 1. ความสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคธุรกิจไร้พรมแดน
 2. ปัจจัยและองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 3. กฏแห่งการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เลือกที่จะสู้หรือไร้ที่ยืนทางธุรกิจ
 4. กรณีศึกษาของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
 5. วิเคราะห์เครื่องมือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 6. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
 7. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 Module 2 แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
 2. การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 3. แนวทางการขจัดการบริการจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึก
 4. การนำเครื่องมือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
 5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาอย่างถาวร
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 Module 3 การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

 1. SWOT Analysis
 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 3. ภารกิจ (Mission)
 4. เป้าหมาย (Goal)
 5. วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

Module 4 การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

 1. TOWS Matrix
 2. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
 3. การนำกลยุทธ์เพื่อไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน
 4. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน

ใครควรเข้าอบรมในหลักสูตรนี้บ้าง

การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ  ถูกออกแบบมาเพื่อพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องตัดสินใจและแก้ปัญหา หรือ วางกลยุทธ์ในการทำงาน ที่จะพัฒนากระบวนการคิดกลยุทธ์ให้มีความแม่นยำและถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study
อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

        LCD Projector / Flip Board

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม (6 ชั่วโมง) การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)  

                  ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

                  ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

 

 

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา : Mastering Manager Models

ผู้จัดการ 360 องศา

หลักสูตร ผู้จัดการ 360 องศา

  Mastering Manager Models

“พบกับต้นแบบของการบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งบทบาท และหน้าที่ ที่ผู้จัดการยุคใหม่ ต้องรู้”

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการ
• แนวคิดการบริหารจัดการในฐานะเป็นผู้จัดการสมัยใหม่
• เข้าในหลักการสร้างสมดุลในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• แนวคิดการบริหารอย่างมืออาชีพ
• ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ถึง ระดับผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร

รูปแบบการฝึกอบรม
• การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ ดูวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
• LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
• เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 5 วันเต็ม

หลักสูตรอบรมผู้จัดการ:
Module 1 : จิตวิทยาการบริหารคนในฐานะผู้จัดการยุคใหม่

จากกระแส การแข่งขันที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ทำให้กระบวนการของการบริหารจัดการจำเป็นต้องปรับ เปลี่ยนให้ทันยุค ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่ในทุกองค์กรนั้นต้องเผชิญกับสภาพของการแข่ง ขันที่รุ่นแรง และดูเสมือนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จากการบริหารจัดการที่อาศัยผู้จัดการที่ทำหน้าที่เสมือนผู้นำหางเสือที่ สำคัญ ที่จะคอยผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีการเคลื่อนที่ไป กลับกลายเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะให้มีการประคองหางเสือไปด้วยกัน ในมิติของการบริหารงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับกับคำกล่าวที่ว่า การเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือ ผู้นำที่ทำตัวไม่ใช่ผู้นำ ซึ่งมีนัยสำคัญที่ว่า..เป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านจิตวิทยา องค์การมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการมีมุ่งเน้นที่กระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหลักการปกครองคน มีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจ การวางแผน การสร้างคน การให้คำปรึกษา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลผลิตผ่านทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นกระบวนการของการสร้างผู้จัดการให้มีความรอบรู้ในทุกมิติของการบริหาร จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในหลักของการบริหารจัดการและถ้าองค์กร ใดสามารถที่จะสร้างผู้จัดการให้สามารถบริหารภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ สมัยใหม่ได้แล้ว หนทางขององค์กรนั้น ที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรอีกต่อไป หลักสูตร “ผู้จัดการ 360 องศา” Mastering Manager Models ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับการสร้างผู้จัดการในองค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สังคมหมู่มาก โดยจะมุ่งเน้น การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญในการบริหารงานยุคใหม่
• ความเข้าใจผิด เมื่อขึ้นเป็นผู้นำ
• กระบวนการการบริหารงานแบบบูรณการ
• จิตวิทยาการบริหารทีมงาน ทำอย่างไรให้มีบารมี
• การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
• จิตวิทยาการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละประเภท เพื่อการบริหารจัดการ
• กรณีศึกษา ดูวีดีทัศน์ และชุดฝึกกระบวนการวิเคราะห์ผู้อื่น ตามหลักจิตวิทยา

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ
ใน บรรยากาศการแข่งขันในเวทีการค้าเสรีซึ่งรุนแรง การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและมีทิศทาง ผู้บริหารในฐานะผู้นำองค์กรต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางและการนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงานเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีแนวทาง และวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทั้งการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงการที่องค์กรต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดขึ้น

หัวข้อฝึกอบรม
• ภาพรวมของการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
• กระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์
• กลยุทธ์ที่สำคัญต่าง ๆ ในแต่ระดับของระดับองค์กร
• วิเคราะห์กระบวนการของความคิดและความคิดเชิงกลยุทธ์
• การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมขององค์กร เพื่อวางกลยุทธ์
• แนวทางกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ สร้างทิศทางทางธุรกิจ
• การกำหนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร
• สร้างแผนปฏิบัติการที่สำคัญ (Action Plan)
• Work Shop-นำเสนอผลงานกลุ่ม

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ:Module 3 : การบริหารเวลาและการควบคุมการประชุม
การ บริหารเวลาได้ดี ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ และชีวิตมีความสุข ผลดีของการบริหารเวลาในงาน คือ สามารถทำงานเสร็จทันกำหนด มีเวลาเหลือสำหรับ การคิดริเริ่ม พัฒนาปรับปรุงงาน จึงทำให้มีความก้าวหน้า มีความสุขในการทำงาน ส่วนผลดีของการบริหารเวลาในชีวิตส่วนตัว คือ จะมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น สุขภาพดี และสุขภาพจิตดี มีชีวิตอย่างมีความสุข
ในส่วนของการประชุม ซึ่งทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าในระดับต่างๆ ต้องใช้เวลาอย่างมากในแต่ละวัน และแต่ละปี เนื่องจากการประชุมที่ขาดประสิทธิภาพ ใช้เวลาเกินจำเป็น การขาดเทคนิคในการประชุม การไม่พิจารณาผู้เข้าประชุมอย่างเหมาะสม และขาดการเตรียมประชุมที่ดี เทคนิคการประชุม จึงมีความสำคัญทั้งต่อความสำเร็จของงานและความสำเร็จของผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าในระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารเวลาและ การประชุม
2. เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดต่างๆในการบริหารเวลาและ การประชุม
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคต่างๆในการบริหารเวลาและ การประชุม
4 .เพื่อนำปัญหาในการบริหารเวลาและ การประชุม มาหาทางแก้ไข

การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิผลของงานและความสำเร็จในชีวิต
• ความสำคัญของเวลา
• ข้อผิดพลาดในการใช้เวลา
• แนวทางการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการทำงาน
• การจัดทำงบประมาณเวลา
• การจัดลำดับความสำคัญของงาน
• เทคนิคต่างๆในการบริหารเวลา
• การใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับงานประเภทต่างๆ
• การวางแผนการทำงานแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ
• เครื่องมือในการบริหารเวลา
• การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารเวลาและการแก้ไข

หัวข้อฝึกอบรม
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล

• ความหมายและความสำคัญของการประชุม
• วัตถุประสงค์ของการประชุม
• รูปแบบของการประชุม
• องค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิผล
• การวางแผนการประชุม
• การดำเนินการประชุม
• เทคนิคการบริหารเวลาในการประชุม
• เทคนิคการประชุมอย่างมีชีวิตชีวา
• เทคนิคการประชุมให้ตรงเวลา
• การติดตามและประเมินการประชุม
• ข้อผิดพลาดในการประชุมและวิธีแก้ไข

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module 4: Coaching Technique for Effective Manager
พนักงาน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ มีความสามารถ มีจุดแข็งในการพัฒนาให้เก่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับบทบาทผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญ เราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน ทีมงานของเรา
สิ่ง สำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงาน ที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุก ๆ วัน

วัตถุประสงค์
) เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคท ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญของ Coaching กับภาวะผู้นำในปัจจุบัน
• ความท้าทายของผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง
• การสอนงาน (Coaching) คืออะไร?
• การพัฒนาทัศนคติในเชิงบวก
• ประโยชน์และคุณภาพของการโค้ชชิ่ง
• ประเภทของการโค้ชชิ่ง
• ทำอย่างไร จึงจะสอนงานได้?
• กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
• การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสอนงาน
• ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน
• เครื่องมือช่วย Coaching
• องค์กรจะรักษาคนดีและคนเก่งด้วย Coaching ได้อย่างไร
• กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน
หลักสูตร อบรมผู้จัดการ: Module 5 : การสร้างพลังและแรงจูงใจทีมงาน
ใน สภาพของความเป็นจริงภายใต้การบริหารจัดการนั้น ผู้จัดการเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำงานผ่านการทำงานของผู้อื่นให้สามารถที่จะ บรรลุเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรนั้น ๆ ได้ แต่มีผู้จัดการจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะบริหารตามกลไกที่ได้วาง ไว้ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจาก ผู้จัดการผู้นั้นขาดความเข้าใจในกลไกของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารงานให้ผู้อื่นและสนับสนุนตนเองในเรื่องของการบริหารจัดการ ในองค์กร ผลที่ตามมาคืองานก็ไม่บรรลุเป็นหมายที่องค์กรต้องการ และในที่สุดก็ทำให้องค์กรนั้น ตกอยู่ในสภาพของความกดดัน นำมาซึ่งไม่มีบรรยากาศของการทำงานที่ดี ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้จัดการเข้าใจถึงหลักการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ทีมงานนั้นทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมงานนั้นรู้สึกมีความสนุกและชื่นชอบต่อการทำงาน หลักสูตร การสร้างพลังและแรงจูงใจทีมงาน ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้จัดการนั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงองค์ประกอบ ที่สำคัญในการทำงาน การบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงในในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนามุมมอง และเพิ่มความเข้าใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเพิ่มความก้าวหน้าให้กับองค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
2. สร้างกลการทำงานให้ประสานการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. เป็นพื้นฐานการพัฒนาในมิติของการทำงานในด้านอื่น ๆ

หัวข้อฝึกอบรม
• ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
• องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงในองค์กร
• เทคนิคการสร้างพลังแห่งการพัฒนาตนเอง
• 8 พลังในการเป็นผู้นำที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน
• หลักวิธีการสร้าง 8 พลังในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
• ประเภทของแรงจูงใจที่สำคัญและการนำไปใช้ในการบริหารงาน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงให้แก่ทีมงานในรูปแบบต่าง ๆ
• กรณีศึกษา

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1